Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Uppdateringar i vägledningen för Europeiska unionens habitatdirektiv

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2021 9.13
Nyhet

Europeiska kommissionen har publicerat uppdateringar av vägledningen för habitatdirektivet. Uppdateringarna hänför sig till metodvägledningen för Natura 2000-områden samt vägledningen om strikt skydd för djurarter enligt habitatdirektivet. Habitatdirektivet och nätverket Natura 2000 hör till Europeiska unionens viktigaste metoder för att skydda den biologiska mångfalden.

Den uppdaterade vägledningen gäller tillämpningen av artikel 6.3 och 6.4 i habitatdirektivet. Vägledningen behandlar bedömningen av planer och projekt som eventuellt påverkar Natura 2000-områdena. En ändamålsenlig konsekvensbedömning ska göras av alla planer och projekt som har en betydande inverkan på nätverket Natura 2000.

Vid uppdateringen av vägledningen har man utnyttjat erfarenheter från genomförandet av habitatdirektivet, rättspraxis i EU-domstolen och vetenskapliga bevis och fallstudier kring temat. Dessutom har man i samband med uppdateringen hört respons från myndigheter och berörda parter i EU:s medlemsstater. Den senaste motsvarande vägledningen gavs för 20 år sedan. 

Den nya metodvägledningen gäller myndigheter och nationella organ i medlemsstater, aktörer som genomför planer och projekt, konsulter, regionalförvaltningen, aktörer inom branschen och andra berörda parter. Alla aktörer ska kontrollera att bedömningarna av planer och projekt motsvarar skyldigheterna i bestämmelserna. I vägledningens bilaga presenteras praktiska tillämpningar av metodvägledningen. Tillämpningarna är baserade på exempel från olika medlemsstater.

Uppdateringar i vägledningen om strikt skydd för djurarter enligt habitatdirektivet

Europeiska kommissionen har publicerat en uppdaterad vägledning om strikt skydd för djurarter av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet.

Det uppdaterade vägledande dokumentet ersätter den tidigare vägledningen från 2007. Vägledningen gäller tillämpningen av skyldigheterna i artiklarna 12 och 16 i habitatdirektivet och baserar sig på EU-domstolens domar och på exempel från skyddssystem som används i olika medlemsstater. I uppdateringen av vägledningen har man beaktat praktiska erfarenheter som man har fått under de senaste 15 åren från genomförandet av habitatdirektivets bestämmelser om skydd av arter.

Dokumentet ger information och vägledning till nationella, regionala och lokala myndigheter, bevarandeorgan och andra organisationer som är ansvariga för genomförandet av habitatdirektivet, samt berörda parter. Syftet med dokumentet är att hjälpa olika aktörer att utveckla effektiva och praktiska sätt att tillämpa bestämmelserna och följa den rättsliga ramen.

Ytterligare information

Aulikki Alanen
Miljöråd
tfn 0295 250 333
[email protected]

Leila Suvantola
Lagstiftningsråd
tfn 0295 250 433
[email protected]

Esko Hyvärinen
Miljöråd
tfn 0295 250 094
[email protected]
Anträffbar fr.o.m. den 25 oktober

 
Tillbaka till toppen