Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet diskuterade Europeiska rådets möte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.6.2023 8.50 | Publicerad på svenska 28.6.2023 kl. 11.54
Pressmeddelande
Finlands och EU:s flaggor.

EU-ministerutskottet i statsminister Petteri Orpos regering sammanträdde för första gången onsdagen den 28 juni. EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför Europeiska rådets möte i juni samt till Europeiska kommissionens meddelande om en europeisk strategi för ekonomisk säkerhet.

På dagordningen för Europeiska rådets möte i Bryssel den 29–30 juni står Ukraina, ekonomi, säkerhet och försvar, migration och yttre förbindelser. Finland anser att det är viktigt att EU fortsätter att reagera på Rysslands militära aggression mot Ukraina med kraftiga, effektiva och samstämmiga insatser. EU:s politiska, ekonomiska och militära stöd samt humanitära bistånd till Ukraina bör fortsätta och utökas. Sanktionerna mot Ryssland måste utökas konsekvent och försöken att kringgå dem måste stoppas. Ryssland och dess företrädare måste ställas till svars för det olagliga anfallskriget och krigets konsekvenser. Det är viktigt att EU stärker sina partnerskap globalt som en motkraft till Ryssland.

När det gäller ekonomin anser Finland att rättvis konkurrens, en fungerande inre marknad och en effektiv användning av de nuvarande EU-medlen utgör grunden för EU:s konkurrenskraft. Unionen måste utveckla den europeiska strategin för ekonomisk säkerhet och stärka sina partnerskap. 

Enligt EU-ministerutskottet måste den europeiska försvarsindustrins kapacitet utökas för att stödet till Ukraina ska kunna fortsätta och för att EU-länderna ska kunna komplettera sina lager och utveckla industrin på försvarsområdet. 

Det är angeläget att man söker gemensamma övergripande lösningar på migrationsfrågor. För att kunna hantera migrationen är det enligt Finland av största vikt att hjälpen når fram till de mest nödställda människorna och att de yttre gränserna är starka. Det är viktigt att arbeta för att migration inte ska kunna användas som ett påverkansverktyg, och att utnyttja EU:s utvecklings- och handelspolitik och yttre förbindelser för att nå överenskommelser om återvändande med tredjeländer.  

I frågor som gäller yttre förbindelser fokuserar Europeiska rådet på Kinafrågor och det kommande toppmötet mellan EU och länderna i Latinamerika och Karibien. Enligt Finland är det viktigt att EU i det rådande geopolitiska läget står enat och förbättrar möjligheterna att påverka Kina. Målet är att relationerna med Kina är fungerande. Det strategiska beroendet av Kina bör minskas. Kina ska utöva sitt inflytande över Ryssland för att få ett slut på landets anfallskrig mot Ukraina.

Strategin för ekonomisk säkerhet

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkt till Europeiska kommissionens meddelande av den 20 juni om en europeisk strategi för ekonomisk säkerhet.  

Enligt Finland är det är viktigt att EU lagt fram en strategi för ekonomisk säkerhet. Finland understödjer målet i kommissionens meddelande som handlar om att främja EU:s konkurrenskraft, skydda EU från risker i fråga om ekonomisk säkerhet och stärka EU:s partnerskap. EU:s ekonomiska säkerhet ska bygga på EU:s egna styrkor, till exempel på utveckling av den inre marknaden och förbättring av den strategiska konkurrenskraften samt på en öppen och regelbaserad internationell handel. Det går inte att bryta sig loss från de globala produktionskedjorna, men beroendet av till exempel kritiska råvaror måste minskas. Det måste vara möjligt att ingripa i verksamhet som snedvrider konkurrensen. Den kritiska infrastrukturen ska skyddas och den digitala funktionssäkerheten ska ses som en del av den ekonomiska säkerheten. De lösningar som rör EU:s ekonomiska säkerhet måste bygga på en genomtänkt lägesbild och en noggrann riskanalys. De utvalda åtgärderna ska vara kunskapsbaserade, noggrant riktade och proportionella. Finland anser också att det är viktigt att samarbeta för att stärka den ekonomiska säkerheten i synnerhet med Förenta staterna och andra likasinnade partnerländer.

Mer information
Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768 
Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949
Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli