Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.7.2023 11.00 | Publicerad på svenska 7.7.2023 kl. 14.58
Pressmeddelande
Kuvassa vierekkäin Suomen ja EU:n pöytäliput

Statsrådets EU-ministerutskott fastställde fredagen den 7 juli ståndpunkter om halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram, revideringen av regelramen för EU:s finanspolitik och utvecklandet av bestämmelserna om bankers resolution och insättningsgaranti.

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 20 juni 2023 sitt förslag till halvtidsöversyn av EU:s fleråriga budgetram. Kommissionen föreslår tilläggsfinansiering bland annat för att stödja Ukraina, för intern och extern hantering av migrationen samt för ökade låneskötselkostnader. Dessutom föreslår kommissionen ett så kallat europeiskt ramverk för kritisk teknik (Strategic Technologies for Europe Platform, STEP) i syfte att stödja strategiska investeringar. 

Det är ur Finlands synvinkel viktigt att den totala nivån på ramen hålls på en rimlig nivå även efter halvtidsöversynen, och att Finlands nettobidrag inte ökar. Dessutom anser Finland att behovet av tilläggsfinansiering i första hand borde tillgodoses genom omfördelningar inom ramen. 

Finland förbinder sig starkt till stödjandet av Ukraina och återuppbyggnaden av landet och är öppet för olika finansieringslösningar. Finland stöder riktandet av det finansiella stödet till Ukraina i anslutning till halvtidsöversynen av budgetramen. 

Finland tar slutlig ställning till förslaget till halvtidsöversyn av budgetramen i ett senare skede av förhandlingarna utifrån utgångspunkterna för Finlands övergripande intresse. Europeiska rådet kommer enhälligt att fatta beslut om halvtidsöversynen som helhet.

Kommissionen utgav den 26 april 2023 sitt förslag till lagstiftningsändringar som syftar till att revidera regelramen för EU:s finanspolitik. Målet med reformerna är enligt kommissionen att stärka hållbar skuldsättning i medlemsstaterna. Avsikten är också att uppmuntra till hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt genom reformer och investeringar. Statsrådets ståndpunkt blir offentlig efter statsrådets allmänna sammanträde.

Kommissionen lade den 18 april 2023 fram ett lagstiftningspaket för att utveckla bestämmelserna om resolution och insättningsgaranti för banker. Enligt förslagen ska man i fortsättningen hantera allt flera bankers problem genom ett resolutionsförfarande i stället för nationella insolvensförfaranden. Användningen av nationella insättningsgarantifonder utvidgas på olika sätt i förslaget och borgenärernas förmånsrättsordning ändras till vissa delar. Statsrådets ståndpunkt blir offentlig efter statsrådets allmänna sammanträde.

EU-ministerutskottet fastställde dessutom Finlands ståndpunkter till följande rådsmöten:

•    Allmänna rådet den 10 juli
•    Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) 14 juli och Eurogruppen 13 juli

Allmänna rådet inleder den politiska behandlingen av halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram med en riktlinjedebatt. Det spanska ordförandeskapet presenterar också prioriteringarna för sin period.  

Huvudteman för Ekofinrådet är stödinstrumentet för Ukraina (Ukraine Facility) (91/414/EEG) och finansieringen av det samt diskussionen om ändring av de finanspolitiska reglerna. På Eurogruppens agenda står justeringen av finanspolitiken i euroområdet samt en lägesrapport om eurons internationella roll. På den utvidgade eurogruppens agenda står kapital- och finansmarknadens framtid samt en lägesrapport om den digitala euron.

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.

Mer information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, och Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, statsrådets kansli