Hoppa till innehåll

EU:s utvidgning och rättsstatsprincipen på agendan för ministrarna med ansvar för EU-frågor

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 26.4.2024 14.50
Pressmeddelande

Belgien, som är ordförande i Europeiska unionens råd, ordnar ett informellt möte för ministrarna med ansvar för EU-frågor i Bryssel den 29–30 april. Mötet fokuserar på diskussionen om EU:s framtid, unionens utvidgning och kandidatländernas rättsstatsreformer. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet.

Mötet inleds på måndag kväll den 29 april med festligheter med anledning av att det gått 20 år sedan EU:s utvidgning 2004. Även de nuvarande EU-kandidatländerna deltar. Tisdagen den 30 april ska ministrarna diskutera med kandidatländerna om ländernas rättsstatsreformer i samband med anslutningsprocessen. Därefter fortsätter EU-länderna att sinsemellan diskutera rättsstatsprincipen i den utvidgade unionen. Mötet avslutas med en diskussion om EU:s framtid med tanke på en eventuell utvidgning.

”Finland anser att en utvidgning som bygger på kandidatländernas egna meriter och på uppfyllelse av medlemskapskriterierna stärker unionens säkerhet, globala ställning och ekonomiska välfärd och främjar demokrati, rättsstatsutveckling och tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna. Unionens utvidgning innebär också en större inre marknad och nya tillväxtmöjligheter för finländska företag”, säger minister Adlercreutz.

I rättsstatsfrågor kommer Finland att fortsätta på sin långsiktiga linje och främja iakttagandet av rättsstatsprincipen och bekämpningen av korruption i EU. Det är särskilt viktigt att det finns en nära koppling mellan finansiering från unionens budget och respekt för rättsstatsprincipen, åtgärder mot missbruk av medel och förebyggande av korruption.

Finland anser att EU bör fortsätta sitt stöd till kandidatländerna för att tillnärmningen ska påskyndas och medlemskapskriterierna uppfyllas. Jämsides med anslutningsprocessen ska unionen avancera med de interna förberedelser som behövs. EU:s verksamhet måste reformeras och effektiviseras i första hand inom ramen för de nuvarande grundfördragen. I det rådande geopolitiska läget betonar Finland framför allt Östra och Norra Finlands betydelse för hela Europas säkerhet.

Eftersom det är fråga om ett informellt ministermöte med friare åsiktsutbyte fattas det inga beslut vid mötet.

Ytterligare information: Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 302, och Crista Grönroos, specialmedarbetare, tfn 050 441 4257, statsrådets kansli