Hoppa till innehåll

Finanspolitiska ministerutskottet drog upp riktlinjer för framtiden för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och Statens bostadsfond

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.6.2024 15.30 | Publicerad på svenska 25.6.2024 kl. 11.39
Pressmeddelande 313/2024

Finanspolitiska ministerutskottet fastställde den 24 juni 2024 att verksamheten vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara) ska överföras till miljöministeriet, och att Statens bostadsfond ska bli en del av statsbudgeten. Detta hänför sig till arbetet med att utveckla förvaltningen av den statsunderstödda bostadsproduktionen. Ministerutskottet avser inte att ta ställning till bostadspolitikens innehåll med sina riktlinjer.

All verksamhet som Ara ansvarat för som ett självständigt ämbetsverk upphör och dess uppgifter överförs till miljöministeriet 2025. En regeringsproposition om nedläggning av det självständiga ämbetsverket och om överföring av dess uppgifter till ministeriet börjar beredas omedelbart. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen under hösten.
”Byggandet och underhållet av statsunderstödda bostäder fortsätter som normalt och regleras på samma sätt som hittills av budgetbeslut om räntestödslånefullmakter. Det är inte längre motiverat att Ara fortsätter som ett självständigt ämbetsverk med nuvarande antal anställda. Ara har emellertid viktiga uppgifter som mest effektivt går att sköta vid miljöministeriet”, konstaterar miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Vid samma möte fastställde finanspolitiska ministerutskottet att Statens bostadsfond ska bli en del av statsbudgeten och att den statsunderstödda bostadsproduktionen från och med ingången av 2026 ska finansieras direkt ur statsbudgeten. Detta förutsätter ändringar i lagstiftningen och budgeten.

Bakgrunden till beslutet är att en av Statens bostadsfonds viktigaste inkomstkällor, återbetalningar av aravalån, kommer att minska inom den närmaste framtiden. I och med att aravalånestocken snart har återbetalats är alternativen kapitalisering av fonden eller integrering med budgeten, vilket bidrar till mer transparenta understöd. Ur fonden har det betalats utgifter för räntestödslån, understöd och andra bostadspolitiska stöd. När fonden avskaffas kommer dessa stöd i fortsättningen att betalas direkt ur budgeten. Under momentet för Statens bostadsfond fastställs också i dagens läge maximifullmakter för godtagbara räntestödslån och borgen, för understöd som beviljas och för stödåtgärder för hyreshussamfund. Statens bostadspolitiska stöd omfattas också för närvarande av budgetförfarandet och planeringen av ramarna för statsfinanserna trots att stöden betalas ur bostadsfonden.

Båda riktlinjerna har beretts i arbetsgruppen för utveckling av den statsunderstödda bostadsproduktionen och förvaltningen av den, som leds av statssekreterare Mika Nykänen.

I enlighet med regeringsprogrammet genomförs den statsunderstödda bostadsproduktionen kontracykliskt. Utbudet av statsunderstödda bostäder riktas särskilt till låginkomsttagare och andra grupper som har svårt att hitta en bostad som lämpar sig för deras behov. På grund av det svåra konjunkturläget inom bostadsbyggandet har räntestödslånefullmakterna för Ara-produktionen höjts från 1,5 miljarder euro till 2,25 miljarder euro 2024. I budgetpropositionen för 2025 föreslås en räntestödslånefullmakt på 1,75 miljarder euro. Nivån på räntestödsfullmakterna för 2026–2027 har på motsvarande sätt i kontracykliskt syfte fastställts till sammanlagt 2 miljarder euro.

Ytterligare information: Emma-Stina Vehmanen, minister Mykkänens specialmedarbetare, tfn 040 847 1992, Teppo Lehtinen, överdirektör (frågor som gäller Ara), miljöministeriet, tfn 0295 250 157, och Liisa Meritähti-Lustig (frågor som gäller Statens bostadsfond), miljöministeriet, tfn 0295 250 408. E-postadresserna har formen [email protected].