Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Försvarsbudgeten inriktas på upphandlingar

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2021 10.22 | Publicerad på svenska 13.8.2021 kl. 10.30
Pressmeddelande
Budgetförslaget för försvarsministeriets förvaltningsområde 2022 uppgår till sammanlagt 5,1 miljarder euro. Detta är 223 miljoner euro (5 procent) mer än budgetförslaget för i år. Av tillägget föranleds 144 miljoner euro av mervärdesskatteutgifter utanför budgetramen vilka huvudsakligen hänför sig till anskaffningen av multirollflygplan.
Anskaffning av multirollflygplan (HX-projektet)
I budgeten för 2021 beviljade riksdagen en beställningsfullmakt på 9,4 miljarder euro för anskaffning av multirollflygplan. Utgifterna för beställningsfullmakten realiseras under tolv år. Budgetförslaget för 2022 innehåller ett anslag på 1,5 miljarder euro för utgifter som föranleds av användningen av denna beställningsfullmakt och dessutom 22,5 miljoner euro i form av en förhandsjustering av kostnadsnivån, som i efterhand justeras i enlighet med den faktiska indexutvecklingen.
En betydande del av budgeten används för materialanskaffningar och underhåll av materiel
Budgetförslaget innehåller utgifter på 199 miljoner euro (exkl. moms) för marinens projekt Flottilj 2020, som det beslutats om tidigare. Av anslagen för det militära försvaret används utöver till HX- och Flottilj 2020-projekten cirka 1 014 miljoner euro (39 procent) till anskaffning av försvarsmateriel samt för utrus-tande av trupper och underhåll av materiel. För upphandling av försvarsmateriel föreslås en beställningsfullmakt på 156 miljoner euro. Utgifterna för upphandlingen infaller under åren 2022-2026. Med fullmakten upphandlas bland annat ammunition för utbildning och beredskap, utvecklas det operativa artilleriet, kompletteras logistiksystemet och utvecklas en simulerad stridsmiljö. Ytterligare föreslås det en beställningsfullmakt på 152 miljoner euro för försvarsmakten som åren 2022-2027 ska användas för upphandling av reservdelar samt för avtalen om service och underhåll av systemen.
Försvarsmaktens omkostnader är nästan oförändrade
För att öka antalet anställda och antalet uppgifter används på basis av regeringsprogrammet en miljon euro. Lönejusteringar och andra justeringar av pris- och kostnadsnivån ökar omkostnadsanslagen med något över åtta miljoner euro. Anslag för undantagsåtgärder och stimulansåtgärder till följd av coronapandemin har beviljats för innevarande år och ingår inte längre i budgeten för 2022. Omkostnad-sanslagen minskar som helhet närmast av denna orsak med cirka sju miljoner euro (0,4 procent) jämfört med budgeten för innevarande år.
Militära krishanteringen har Libanon och Irak i fokus
För den militära krishanteringens materiel- och förvaltningsutgifter föreslås ungefär 64 miljoner euro. Utgifterna för underhåll av Finlands krishanteringstrupper (53 miljoner euro) ingår i utrikesministeriets anslag. Enligt rådande bedömning kommer krishanteringstruppernas sammanlagda styrka att vara cirka 400 årsverken.
Vid försvarsministeriet ges mer information av Kristiina Olsson, ekonomidirektör, tfn 0295 140 220.


 
Tillbaka till toppen