Hoppa till innehåll

Sommartid och vintertid får lika stort understöd

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2018 9.45 | Publicerad på svenska 29.3.2023 kl. 10.00
Pressmeddelande

Största delen av finländarna vill slopa omställningen av klockan. Frågan om vi för gott borde gå in för vintertid, alltså normaltid, eller sommartid delar däremot åsikter.

Detta framgår av den webbenkät på forumet Dinåsikt.fi och den gallup som Kantar TNS Oy har utfört på uppdrag av kommunikationsministeriet. Resultaten var mycket likartade oavsett på vilket sätt informationen samlades in.

Den gallupundersökning som utfördes av Kantar TNS besvarades av 1 087 personer. Undersökningsresultatens felmarginal är cirka 3 procentenheter åt båda hållen.

Webbenkäten på Dinåsikt.fi samlade många automatiserade svar. Detta har beaktats i granskningen av enkätsvaren.

Dinåsikt-webbenkäten samlade rikligt med svar

Webbenkäten på Dinåsikt.fi besvarades totalt 677 000 gånger. Dessutom samlade enkäten in 359 000 öppna svar. Enkäten på Dinåsikt.fi inleddes den 26 september och var öppen för svar till och med den 12 oktober.

Vintertid understöddes i ca 238 000 svar medan sommartid fick understöd av ca 216 000 personer. Av alla som svarade röstade 52 procent för vintertid och 48 procent för sommartid.

I enkäten frågades också till vilken tidszon Finland borde höra. Av dem som svarade ansåg 49 procent att det var viktigt eller ganska viktigt att tidsskillnaden till Skandinavien eller Centraleuropa inte blir större än en timme, vilket alltså är nuläget. Bara 13 procent av dem som svarade var helt eller delvis av olika åsikt.

Ett sammandrag av utlåtandena och en analys av de öppna svaren i Dinåsikt-enkäten publiceras i statens projektregister i november.

Enkäten samlade totalt 360 000 öppna svar av vilka det är uppenbart att ca 220 000 svar är genererade av svarsrobotar. Det finns således ca 140 000 svar som kommer att analyseras.

De öppna svaren granskas i samband med den remissbehandling som ordnas för experter, organisationer och andra intressegrupper i oktober.

Dinåsikt-enkäten samlade påfallande mycket automatiserade svar

Inflödet av svar på webbtjänsten Dinåsikt.fi har följts upp för att upptäcka eventuella oegentligheter. Särskilt efter den 6 oktober har andelen robotsvar varit relativt stort. De detekterade robotsvaren finns inte med i de svar som nu publiceras.

Enkäten genomfördes på samma sätt som otaliga tidigare enkäter på Dinasikt.fi. I tidigare enkäter har robotsvaren inte orsakat problem.

Dinåsikt.fi är en del av justitieministeriets större helhet av digitala demokratitjänster.

Stort stöd för att sluta ställa om klockan

Information om finländarnas åsikter om omställningen av klockan inhämtades också in via en gallupundersökning utförd av Kantar TNS Oy.

Det undersökta materialet samlades in mellan den 22 och 27 september 2018. Det totala antalet svar var 1 087. Undersökningsresultatens felmarginal är cirka 3 procentenheter åt båda hållen. De som deltog i undersökningen representerar finländare i åldern 15-74 år.

I gallupen understödde den överväldigande majoriteten av finländarna att arrangemanget med sommartid slopas och att vi en gång för alla väljer antingen sommartid eller vintertid. Nästan nio av tio dem som deltog i undersökningen, 87 procent, var av denna åsikt. Endast sex procent motsatte sig ändringen.

Den dominerande majoriteten av alla befolkningsgrupper i undersökningen röstade för att slopa sommartiden Åsikterna var väldigt likartade oavsett vem som blev tillfrågad.

Vintertid något populärare än sommartid

Om valet står emellan att permanent gå över till nuvarande sommartid eller nuvarande vintertid fick vintertiden en aning fler anhängare. även i gallupundersökningen.

Nästan varannan, 47 procent, av de tillfrågade i undersökningen föredrar permanent vintertid. Två av fem, 39 procent, skulle däremot hellre permanent ställa om sin klocka till nuvarande sommartid. Av dem som svarade tog 14 procent inte ställning till förmån för vare sig vinter- eller sommartid.

Det fanns anhängare för både sommartid och vintertid i alla de undersökta befolkningsgrupperna.

Vad händer härnäst?

Kommissionens förslag tas upp till behandling i rådet och Europaparlamentet. Ärendet behandlas i rådets arbetsgrupp för landtransporter och vid det inofficiella transportministermötet. Finland kan inte besluta nationellt att slopa tidsomställningen, utan beslut i ärendet måste fattas i EU.

Härnäst kommer direktivförslaget att behandlas i statsrådet och i riksdagen. Under behandlingen bildas Finlands officiella ståndpunkt till kommissionens förslag.

I samband med beredningen har medborgarna hörts på bred front. Allmänhetens åsikter har utretts bland annat med en gallupundersökning och en för alla medborgare öppen enkät i justitieministeriets webbtjänst Dinåsikt.fi.

De insamlade uppgifterna används vid beredningen av ärendet. Under arbetets gång hörs också experter inom olika områden och deras synpunkter beaktas i den fortsatta beredningen. Experter och intressegrupper bereds tillfälle att yttra sig under en remissbehandling av ärendet i oktober-november.

Om direktivet godkänns ska det ske genom ett gemensamt beslut av Europaparlamentet och rådet. Inte förrän efter detta kan direktivet genomföras nationellt i de enskilda EU-medlemsstaterna.

I Finland är det riksdagen som slutligen bestämmer vilken tid som införs permanent om man i EU beslutar att slopa omställningen av klockan. Regleringen sker genom lag och beslutet fattas i samband med att lagen stiftas.

Resultaten av gallupundersökningen utförd av Kantar TNS Oy och enkäten i justitieministeriets Dinåsikt-webbtjänst finns i statsrådets projektregister.

Ärende: Valtioneuvosto.fi: Kellonajan siirtelystä luopuminen LVM070:00/2018 (på finska)

https://valtioneuvosto.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=LVM070%3A00%2F2018

Mer information:

Tidsomställningen:

Elina Thorström, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, säkerhetsenheten, tfn 040 507 4502

Webbtjänsten dinasikt.fi

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 02951 50348

Pressmeddelande 26.9.2018: En enkät om att avskaffa omställningen av klockan öppnas
Pressmeddelande 12.9.2018: EU-kommissionen föreslår att sommartiden ska slopas
Pressmeddelande 26.1.2018 Minister Berners förslag om att slopa sommartiden framskrider
Dinasikt.fi: Vilken tid borde Finland tillämpa permanent? (Enkäten öppen 26.9-12.10.2018)
Valtioneuvosto.fi: Kesäaikajärjestelystä luopuminen LVM070:00/2018 (på finska)
Europeiska kommissionens representation i Finland 12.9.2018: Kommissionen föreslår att man avskaffar tidsomställningen
Statsrådets pressmeddelande 26.1.2018: EU-ministerutskottet: EU-ministerutskottet: Finland arbetar för att slopa sommartid
Medborgarinitiativ.fi Avskaffande av omställning av klockan till sommartid (10.10.2016)
Otakantaa-kyselyn tulokset
Gallupkyselyn tulokset