Hoppa till innehåll

Konkurrensutsättningen av spårtrafiken framskrider, investeringarna finansieras genom projektbolag

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2019 10.04 | Publicerad på svenska 29.3.2023 kl. 9.59
Pressmeddelande

Järnvägsbranschen i Finland står inför mångahanda förändringstryck. Den ökande miljömedvetenheten, kraven på hållbar utveckling och bekämpningen av klimatförändringen kräver en övergripande förändring av mobilitet och logistik.

Målet med att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens är att göra tågresor till ett mer lockande alternativ till privatbilism och att på detta sätt främja uppnåendet av klimatmålen. I och med konkurrensen ökar utbudet av tjänster inom persontrafiken på järnvägarna: tjänsterna blir mångsidigare och tillgodoser bättre än i nuläget behoven hos olika användargrupper.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott förordar kommunikationsministeriets förslag om att man för att utveckla järnvägsbranschen på ett övergripande sätt och för att främja stora investeringar i spårtrafik bildar ett av staten helägt aktiebolag. Aktiebolaget bildas med lägsta tillåtna aktiekapital och det sorterar under kommunikationsministeriets ägarstyrning.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott behandlade förslaget den 1 februari 2019.

Det bolag som bildas, Oy Suomen Rata Ab (preliminärt namn), utgör en koncern bestående av följande dotterbolag:

- projektbolaget Suomi-rata

- projektbolaget Turun tunnin juna

- ett materielbolag

- ett fastighetsbolag

- bolaget Rail Baltica.

De stora investeringsprojekten och projektbolagen kan inte lyckas i sina uppgifter utan att spårtrafiken öppnas för konkurrens. Att trafik och transporter konkurrensutsätts är ett villkor för att infrastrukturprojekten ska beviljas finansiering.

Minister Berner: Fungerande spårtrafik är nödvändig för smidig vardagsmobilitet

Kommunikationsminister Anne Berner är nöjd över att man nu har beredskap att utveckla spårtrafiken på ett fullödigt sätt.

- Det är klart att vi med budgetfinansiering inte kan genomföra alla nödvändiga storinvesteringar i spårtrafiken och därför behöver vi nya finansieringsmetoder. Vi har försökt lösa problemet under hela regeringsperioden och det är fint att vi nu i samarbete med städerna har nått en lösning. Fungerande spårtrafik är oumbärlig för att öka mobiliteten i vår vardag och för att utvidga pendlingsregionerna. Samtidigt är den också en betydande faktor med tanke på Finlands konkurrenskraft, konstaterar minister Berner.

Projektbolag ger bättre förbindelser från Helsingfors norrut och till Åbo

Med hjälp av projektbolagen Suomi-rata (Finlandsbanan) och Turun tunnin juna (Entimmeståget till Åbo) utvecklas spårtrafiken från Helsingfors i tre riktningar: norrut, västerut och österut.

Till en början är staten majoritetsägare i de två projektbolag som grundas, och i den inledande fasen tillför staten bolagen kapital. I takt med att planeringen framskrider för man förhandlingar om kapitaliseringen av bolaget och om nya ägarandelar.

För att projektbolagen ska kunna bildas måste städerna förbinda sig till dem. Vid sidan av staten kommer projektbolagen att ha också andra ägare, såsom offentliga organ och offentligt ägda sammanslutningar.

De totala kostnaderna för de planerade projekten för att stödja utvecklingen av Finlandsbanan (Flygbanan och en järnväg mellan Helsingfors-Vanda flygstationen och Tammerfors) beräknas preliminärt uppgå till ca 5,5 miljarder euro. Det uppskattade passagerarantalet är 6,5 miljoner resor per år.

Enligt preliminära kalkyler väntas de totala kostnaderna för de tilltänkta projekten för att utveckla banavsnittet Helsingfors-Åbo (Esbo stadsbana, direktbanan Esbo-Salo, banavsnittet Salo-Åbo och bangårdarna i Åbo) uppgå till ca 2 miljarder euro. Passagerarantalet väntas uppgå till 1,6 miljoner resor per år.

I fortsättningen är det meningen att modellen med projektbolag ska tillämpas även på järnvägen österut från Helsingfors.

Materielbolaget och fastighetsbolaget

Till materielbolaget överförs genom en partiell delning av VR-Group Ab alla Sm2- och Sm4-tåg som går i regionaltrafik i Södra Finland. Materielbolaget kapitaliseras för att omedelbart inleda anskaffningen av ny materiel för att ersätta den föråldrade materielen.

Med hjälp av fastighetsbolaget säkerställs konkurrensneutrala förhållanden på järnvägsmarknaden. Detta betyder att alla järnvägsföretag får lika tillträde till stationer, terminaler, depåer och servicelokaler och de tjänster som tillhandahålls i dessa fastigheter.

De stationsbyggnader som VR-Group Ab äger på depån i Ilmala och på trafikområdet för regionaltågstrafiken i Södra Finland avskiljs genom en partiell delning till det fastighetsbolag som bildas.

Rail Baltica

Finland är beredd att bli delägare i samföretaget RB Rail AS. För Finland kommer Rail Baltica att vara en viktig ny rutt för transporter till de centrala marknaderna. Genom att vara delägare i det samägda företaget kan Finland bidra till att utveckla stomnätskorridoren norrut från Helsingfors.

Villkor för att Finland ska gå med i samföretaget är att RB Rail AS svarar för alla ärenden som gäller hela projektet och att bl.a. EU-finansieringen går via företaget. Dessutom ska det på konkurrensutsättningarna tillämpas sådana anvisningar att de garanterar öppenheten i alla upphandlingar. Vidare ska bolagets ledning och förvaltning vara professionell.

Finansieringen av bolagen

Finska staten överför till Oy Suomen Rata Ab:s balansräkning aktier till ett värde av sammanlagt 100 miljoner euro.

Utöver detta kapitaliserar moderbolaget Oy Suomen Rata Ab sina dotterbolags ingående balansräkningar enligt följande:

- projektbolaget Suomi-rata 16 miljoner euro

- projektbolaget Turun tunnin juna 10 miljoner euro

- fastighetsbolaget 71 miljoner euro

- bolaget Rail Baltica 2 miljoner euro.

Att genomföra stora investeringar med hjälp av projektbolag minskar betydligt behovet av statens budgetfinansiering. Projekten behöver inte heller ingå i den riksomfattande trafiksystemplan som ska göras upp för en period på 12 år.

Tack vare modellen med projektbolag blir statens finansieringsprogram för den 12-åriga riksomfattande trafiksystemplanen varken reducerat eller inskränkt.

Ytterligare information:

kommunikationsminister Anne Berner

Intervjuförfrågningar: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 040 081 6187