Hoppa till innehåll

Regeringens årsberättelse 2023 lämnades till riksdagen

Utgivningsdatum 8.5.2024 13.52
Pressmeddelande 231/2024

Onsdagen den 8 maj överlämnade statsrådet till riksdagen en årsberättelse om regeringens verksamhet och skötseln av statsfinanserna 2023.

Berättelsen, som utarbetas årligen, innehåller uppgifter om genomförandet av regeringens politik och om ministeriernas verksamhet, den offentliga ekonomin, åtgärderna med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden samt statens bolagsinnehav. Statsrådet godkänner statsbokslutet som en del av regeringens årsberättelse.

I årsberättelsen för 2023 presenteras regeringarnas sammansättningar, de viktigaste nyckeltalen för regeringens arbete samt ministrarnas arbetsfördelning. Där presenteras också regeringens viktigaste politikhelheter utifrån regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering, Ett starkt och engagerat Finland. I årsberättelsen redogörs dessutom för genomförandet av statsrådets meddelande om främjande av likabehandling. Översikten över lagberedningen är mer ingående än i tidigare årsberättelser.

I årsberättelsen ingår en översikt över statens ekonomiska ställning med samlad information om intäkterna, kostnaderna och förmögenhetsställningen när det gäller statens budgetekonomi och de statliga affärsverken och fonderna. Årsberättelsen innehåller också uppgifter om statens ansvar utanför balansräkningen. Dessutom behandlas närmare bland annat statsbudgeten, ramarna för de offentliga finanserna och penningflödena mellan EU och Finland. Årsberättelsen omfattar även utredningar av statsskulden, de statsfinansiella riskerna och beskattningen.

Dessutom redogörs det för de statsanställda och för statens lokaler, IKT-projekt och bolagsinnehav. Välfärdsområdenas ekonomi, den kommunala ekonomin samt arbetspensionsanstalterna och andra socialskyddsfonder behandlas också kort.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Peter Westerstråhle, huvudredaktör för regeringens årsberättelse, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 193, statsrådets kansli