Hoppa till innehåll

Försoningsprocessen för samefrågor
Samrådsrapporten nu offentlig

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 26.11.2018 12.27 | Publicerad på svenska 28.9.2020 kl. 9.08
559/2018

I oktober 2017 inledde regeringen beredningen av en försoningsprocess kring samiska frågor. Initiativet till processen och tillsättandet av en sannings- och försoningskommission togs av sametinget. Som ett led i beredningen ordnades ett stort antal samråd i Samernas hembygdsområde och i Finlands största städer mellan den 2 maj och den 29 juni 2018.

Under samråden kom det fram att urfolket samerna ser en sannings- och försoningsprocess som en god idé, men de hyser emellertid en stark misstro mot att den finska staten med ärliga avsikter skulle utreda de oförrätter som urbefolkningen samerna utsatts för.

Under samråden samlade man bland annat in upplysningar om vilka tankar en försoningsprocess väcker bland samerna, vad en eventuell kommission borde undersöka och hurdana kommissionärer, dvs. ledare för kommissionen, urfolket samerna skulle ha förtroende för.

I rapporten, som publiceras som ett led i beredningen av försoningsprocessen, presenteras det material som samlats in under samråden som sådant, men anonymiserat. Rapporten ges nu ut på fem olika språk (nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, finska och svenska) och i december 2018 på engelska.

Statsrådets kansli och justitieministeriet kartlägger i samarbete med Finlands sameting hur försoningsprocessen (tillsättandet av kommissionen) borde genomföras och vilken uppgift och sammansättning den oberoende kommissionen borde ha.

Den försoningsprocess som är under beredning baserar sig på det internationella konceptet med sannings- och försoningskommissioner som har sitt ursprung i 1970-talet. En sanningskommission (i internationella sammanhang truth commission) eller sannings- och försoningskommission (truth and reconciliation commission) är en process där man granskar orättvisor som skett tidigare i landets historia och reder ut sanningen om vad som skett, bl.a. i syfte att förhindra att samma orättvisor upprepas.

Samrådsrapport om försoningsprocessen för samefrågor

Mer information om beredningen av sannings- och försoningsprocessen för samefrågor (på finska)

Ytterligare information: Anni-Kristiina Juuso, specialsakkunnig, tfn 0295 160 169, statsrådets kansli

Tiäđáttâs 26.11.2018
Dieđahus 26.11.2018
Teâđtõs 26.11.2018