Hoppa till innehåll

Statens bolagsinnehav ska ge hållbar tillväxt – regeringen godkände principbeslut om statens ägarpolitik

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.5.2024 15.01
Pressmeddelande

Idag, den 23 maj 2024, utfärdade statsrådet ett nytt ägarpolitiskt principbeslut. Det styr statens ägarstyrningsverksamhet och omfattar alla de aktiebolag där staten är aktieägare samt de ministerier som sköter ägarstyrningen av statens bolagsinnehav.

”I översynen av ägarpolitiken beaktade vi att bolagen idag verkar i en geopolitiskt förändrad omvärld och under allt mer utmanande förhållanden. Grundpremisserna är oförändrade: utgångspunkten för statens ägarpolitik är att förvaltandet av bolagsinnehavet sköts ansvarsfullt, professionellt, ändamålsenligt med tanke på ägarintresset och på ett sätt som ökar ägarvärdet långsiktigt”, konstaterar Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz.

Statens beslutsfattande som ägare grundar sig på lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning samt aktiebolagslagen. Den dagliga verksamheten stöder sig på Värdepappersmarknadsföreningens kod för bolagsstyrning och rekommendationer för god förvaltningssed. 

Vid skötseln av sitt bolagsinnehav eftersträvar staten en långsiktig ökning av ägarvärdet, förutsägbara kapitalinkomster samt ett effektivt genomförande av strategiska intressen och specialuppgifter.

”Staten har ett betydande bolagsinnehav: 73 bolag vars värde vid årsskiftet uppgick till cirka 37 miljarder euro. För att styra dessa bolag och upprätthålla och öka deras ägarvärde krävs det en långsiktig ägarpolitik som sträcker sig över valperioderna.”

I enlighet med regeringsprogrammet betonas nu riskhantering, säkerhet och konkurrensneutralitet.

”En viktig utgångspunkt är att staten respekterar kraven som gäller rättvis konkurrens och att vi säkerställer att staten inte åsidosätter privat ägande”, säger minister Adlercreutz.

Försörjningsberedskap och riskhantering i fokus

Staten som ägare beaktar den geopolitiska dimensionen och aspekter som gäller Finlands försörjningsberedskap bland annat i bolagens ägarstrategier och i fastställandet av det samhälleliga intresset. 

”I ägarstrategin ska de huvudsakliga riskerna i anslutning till ägandet i bolaget beaktas, och riskhanteringens roll som stöd för beslutsfattandet ska säkerställas. Bolagen ska själva beakta det förändrade geopolitiska läget i sin affärsverksamhet samt sådana frågor som rör beredskap, riskhantering och skydd av kritisk infrastruktur som läget förutsätter”, konstaterar minister Adlercreutz.

I likhet med andra stora aktieägare utnämner staten sina representanter i bolagens styrelser, men till börsnoterade bolagens styrelser föreslår staten tjänstemän endast i undantagsfall. 

Ersättningssystemet präglas av skälighet och transparens

Staten är en aktiv ägare som för varje bolagsinnehav fastställer en ägarstrategi där ägarens mål, ägarstyrningens prioriteringar och åtgärder framgår. Staten som ägare utformar sin egen syn i fråga om bolagens ekonomiska och strategiska mål, och dessa granskas regelbundet tillsammans med bolagsstyrelsen.

I fortsättningen ska alla statsbolag fastställa och offentliggöra sin utdelningspolitik. Utgångpunkten ska vara en effektiv och inom branschen jämförbar kapitalstruktur samt ett relativt konstant och förutsägbart utdelningsflöde.

Staten förutsätter skälighet och transparens i bolagens ersättningssystem och framhåller vikten av öppenhet i fråga om varierande ersättningskriterier i ersättningsrapporteringen. Lika så är det viktigt att bolagen tillämpar lönejämställdhet i enlighet med EU-direktivet om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män.

Gränserna för ersättningar i onoterade bolag förblir oförändrade, men maximigränsen för varierande ersättningar i börsbolag höjs från 120 till 200 procent.

”Maximigränsen för resultatpremier i börsbolag låg betydligt under marknadsnivån. Det ska vara möjligt för de statsägda bolagen att anställa ledning och personal på konkurrenskraftiga villkor”, konstaterar minister Adlercreutz. 

Samhällsansvar en garant för växande aktieägarvärde

I ägarpolitiken preciseras statens förväntningar angående bolagens samhällsansvar bland annat i fråga om klimat- och miljöinsatser. Ägarpolitiken understryker också bolagens ansvar när det gäller miljökonsekvenser och konsekvenser för de mänskliga rättigheterna genom hela värdekedjan. Den statliga ägaren förutsätter att bolagen är föregångare när det gäller företagsansvar, eftersom företagens samhällsansvar stärker konkurrenskraften och ökar aktiernas värde för ägarna. 

”Som ägare förutsätter vi att samhällsansvar ingår i de statsägda bolagens strategi, affärsmodell och ersättningar till ledningen. Bolagen bör koncentrera sig på att främja sådana samhällsansvarsmål som är relevanta för deras konkurrenskraft”, säger minister Adlercreutz.

Ett nytt förfarande är att avdelningen för ägarstyrning regelbundet sammanställer ett program för samhällsansvar i fråga om statens bolagsinnehav. I programmet fastställs den statliga ägarens mål samt indikatorer med hjälp av vilka ägaren kan följa upp effekterna av sitt arbete och av ägarstyrningen.

Ägararrangemang under regeringsperioden

Avsikten är att investeringsplanen, som är baserad på regeringsprogrammet, huvudsakligen ska finansieras med intäktsföringar från de statliga affärsverken och med kapitalinkomster. Dessa är dividender, kapitalåterbäringar, aktieförsäljning och andra strukturaffärer. 

”Under regeringsperioden kommer staten som ägare att omsorgsfullt utvärdera ägararrangemangen och bolagens optimala ägarstruktur. Då ägararrangemangen planeras beaktas alltid bolagens situation och läget på kapitalmarknaderna”, framhåller minister Adlercreutz.

Kapitalstrukturen i statens onoterade bolag utvärderas regelbundet och eventuella överkapitaliseringar åtgärdas.

I samband med beredningen av det nya ägarpolitiska principbeslutet granskades och preciserades ägarintresset i bolagen. Nya minimigränser för statens innehav föreslås för riksdagen, som fattar beslut om saken. Minimigränserna för innehavet i Finavia Abp och VR Group Abp sänks från 100 procent till 50,1 procent. Minimigränserna för innehavet i Gasum Oy och Posti Group sänks från 50,1 procent till 33,4 procent. Minimigränserna för innehavet i A-Kruunu Oy sänks från 100 procent till 0 procent. Gränsen för innehavet i Kemijoki Oy höjs till 33,4 procent från 0 procent.

Ytterligare information: Maija Strandberg, chef för avdelning för ägarstyrning, statsrådets kansli, tfn 050 407 8423, Crista Grönroos, ministerns specialmedarbetare (intervjuförfrågningar till ministern), tfn 050 441 4257