Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Militära styrkor utan kännetecken tas in i territorialövervakningslagen

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2017 13.20 | Publicerad på svenska 18.5.2017 kl. 13.30
Pressmeddelande

Statsrådet har vid sitt allmänna sammanträde den 18 maj 2017 gett riksdagen en proposition med förslag till ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen. I propositionen föreslås det att territorialövervakningslagen ska ändras så att lagens tillämpningsområde också ska omfatta ett sådant militärt hot, vars statliga ursprung inte direkt kan identifieras t.ex. utifrån militära beteckningar. Också bestämmelsen om territoriekränkning i strafflagen ska ändras så att den omfattar soldater utan beteckningar.

Målet med propositionen är att få lagstiftningen om tryggandet och övervakningen av Finlands territoriella integritet att mera heltäckande motsvara det förändrade säkerhetsläget och hot av nya slag. Genom propositionen främjas realiserandet av skrivningen om utrikes- och säkerhetspolitiken i regeringsprogrammet.

Enligt regeringens proposition avses med en militär grupp utan beteckningar ur territorialövervakningslagens synvinkel en styrka som är jämförbar med en militär avdelning och agerar för en främmande stats räkning eller med dess samtycke, som är militärt organiserad, utrustad eller beväpnad och vars statliga ursprung inte kan identifieras. I lagen ska det föreskrivas om ett ovillkorligt förbud för sådana grupper att komma in i och uppehålla sig i landet, och överträdelse av detta förbud ska vara kriminaliserat i strafflagen.

Enligt den föreslagna lagen ska territorialövervakningslagens befogenheter kunna riktas också mot en militär grupp utan beteckningar inom hela det finska territoriet och då bibehålls myndigheternas ansvar och uppgifter.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av regeringssekreterare Teija Pellikainen, tfn 0295 140 606.

 
Tillbaka till toppen