Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: de årliga kostnaderna för fysisk inaktivitet uppgår till minst 3 miljarder euro i Finland

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.4.2018 8.58 | Publicerad på svenska 10.4.2018 kl. 14.26
Pressmeddelande 167/2018

Enligt en utredning som forsknings- och expertcentret UKK-instituutti har samordnat uppgår samhällets årliga kostnader för fysisk inaktivitet, mycket sittande och dålig kondition till minst 3 miljarder euro, då man beaktar social- och hälsovårdskostnader, produktivitetskostnader, inkomstskatteförluster, arbetslöshetsförmåner och kostnader för utslagning.

Utredningen bygger på idrotts-, hälso- och ekonomivetenskapligt samarbete och dess syfte har varit att utreda hur höga kostnader fysisk inaktivitet årligen orsakar. Enligt utredningen uppgår kostnaderna för hälso- och sjukvård (dvs. för hälsovårdstjänster och läkemedel) och produktivitetskostnaderna för förlorad arbetsinsats till 1,5–4,4 miljarder euro, kostnaderna för den åldrande befolkningens hem- och institutionsvård till 150 miljoner euro, inkomstskatteförlusterna till 1,4–2,8 miljarder euro, arbetslöshetsförmånerna till cirka 30–60 miljoner euro och kostnaderna för utslagning till minst 70 miljoner euro. De totala årliga kostnaderna och produktivitetsförlusterna uppgår således till 3,2–7,5 miljarder euro.

Även om alla ovannämnda kostnader beaktas till minsta möjliga belopp uppgår de årliga kostnaderna och produktivitetsförlusterna till 3,2 miljarder euro. Det är emellertid inte möjligt att fastställa en exakt summa som täcker alla de kostnader som fysisk inaktivitet orsakar.

”De kostnader som fysisk inaktivitet årligen orsakar samhället uppgår till flera miljarder euro, och kostnaderna ökar årligen på grund av befolkningens stigande medelålder och den högre sjukfrekvensen. Jämfört med kostnadsnivån 2014 beräknas de direkta kostnaderna för hälso- och sjukvården öka med 29 procent fram till 2030 och med 58 procent fram till 2040. Man kan alltså konstatera att sparpotentialen av de kostnader som fysisk inaktivitet orsakar samhället är mycket stor”, menar Tommi Vasankari som är direktör för UKK-instituutti och ansvarig för rapporten.

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Utredningen Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi.

Ytterligare information: Tommi Vasankari, medicine doktor, direktör för UKK-instituutti, tfn 040 505 9157, tommi.vasankari(at)uta.fi