Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Försök med gemensam inkvartering kan inledas vid truppförbanden

Försvarsministeriet 19.2.2020 10.14 | Publicerad på svenska 19.2.2020 kl. 10.20
Pressmeddelande

Försvarsministeriet har den 18 februari 2020 utfärdat en förordning enligt vilken ett försök med gemensam inkvartering kan genomföras åren 2020 och 2021. Under försöket inkvarteras manliga och kvinnliga beväringar som gett sitt samtycke till gemensam inkvartering i samma inkvarteringslokaler vid truppförbanden under alla utbildningsperioder. Förordningen träder i kraft den 1 april 2020.

Försöket med gemensam inkvartering kan omfatta truppförband inom alla försvarsgrenar.

Försöket ska gälla endast kasernerna. De sociala utrymmena, bland annat tvättrummen och sanitetsutrymmena, är fortfarande separata för män och kvinnor. Försöket medför inga ändringar i inkvarteringsarrangemangen under terrängövningar och fartygstjänst.

Målet är att inkvartera lika många män och kvinnor i de gemensamma stugorna.

Under försöket följs det upp hur den gemensamma inkvarteringen påverkar beväringarnas funktionsförmåga, gruppsammanhållningen, tjänstgöringens smidighet, användningen av lokalerna och informationsgången.

Det är frivilligt att delta i försöket med gemensam inkvartering, och det förutsätts samtycke av alla som inkvarteras i en gemensam stuga. Den som ger sitt samtycke har rätt att när som helst återta sitt samtycke utan att behöva motivera sitt beslut.

Den personliga integriteten, säkerheten och välbefinnandet för de beväringar som inkvarteras i en gemensam stuga säkerställs genom utbildning i reglerna för gemensam inkvartering, övervakning av inkvarteringsarrangemangen och möjlighet att byta om någon annanstans än i stugan.

Resultaten av försöket rapporteras till försvarsministeriet i en slutrapport.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av regeringsrådet Minnamaria Nurminen, tfn 0295 140 602, och vid försvarsmakten av socialchefen Hannu Maijanen, tfn 0299 510 189.