Hoppa till innehåll

Titlar

En titel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra titlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Republikens president förlänar titlar vanligen två gånger om året, i maj–juni och i november–december.

 Titelnämnden avger sitt utlåtande i titelärenden till presidenten. Den tekniska beredningen av nämndens framställningar sker vid statsrådets kansli. Behandlingen av titelframställningar och remissförfarandet i anslutning till behandlingen kan ta upp till nio månader. 

Ansökan om förläning av en titel

Man ansöker om förläning av en titel genom en skriftlig framställning (webblankett). Framställningen kan göras av enskilda personer, sammanslutningar eller enskilda personer och sammanslutningar tillsammans. 

Till framställningen ska fogas en undertecknad förbindelse att betala skatten för titeln samt samtycke av den person som ska förlänas en titel till att uppgifter inhämtas från myndigheterna (se bilagor nedan).

Den titel som söks ska återspegla personens livsverk, som man ska redogöra för i motiveringen till ansökan. En titel medför inga rättigheter eller skyldigheter. Det ska betalas skatt för titeln.

Inloggning i tjänsten förutsätter stark elektronisk autentisering.

Bilagor som ska undertecknas

Utöver dessa bilagor som ska undertecknas behövs en meritförteckning med uppgifter om den person som ska förlänas en titel samt eventuella förordande utlåtanden. Bilagorna till titelframställningen fogas till webblanketten som separata filer.

Ytterligare information och anvisningar

Senaste beslutet

De vanligaste och mest sällsynta titlarna

Sedan 1918 har det förlänats sammanlagt närmare 15 000 titlar. Det har ansökts om färre titlar för kvinnor än för män, och kvinnor har förlänats titlar betydligt mer sällan än män.

Det finns 110 olika titlar. I allmänhet föreslås en titel som redan finns, men det är också möjligt att föreslå en ny titel. De nyaste titlarna är högskoleråd och konstråd, som infördes 2017, och socialöverråd, som infördes 2012.

Den vanligaste titeln är ekonomieråd, som hade förlänats sammanlagt 1 843 gånger vid utgången av 2021. Titeln bergsråd hade förlänats 306 gånger och titeln kommerseråd 804 gånger vid utgången av 2021.

Till de mer sällsynta titlarna hör till exempel titeln kammarråd (110 st.), som infördes 1919, titeln flottningsråd (8 st.), som infördes 1951, och titeln pressråd (15 st.), som infördes 1990.

Bestämmelser om titlar

Bestämmelser om titlar finns i lagen om offentlig belöning och i republikens presidents förordning om titlar, som utfärdats med stöd av lagen.

Bestämmelser om skatt för titlar finns i lagen om skatt för titlar. I lagens 2 § anges skattebeloppet enligt titelgrupp. Skattebeloppet är lägre, om personen i fråga står i tjänste- eller anställningsförhållande eller annat därmed jämförbart förhållande till staten, en kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla eller har gått i pension från ett sådant tjänste- eller anställningsförhållande.

Mer information on titlar: arvonimiasiat(at)gov.fi

Översättning av titlar till andra språk

Statsrådets kansli rekommenderar att titlar inte översätts till andra språk. Den som vill använda titeln utomlands ska använda den finska eller svenska benämningen, vid behov med tilläggsinformation om att det är fråga om en titel som används i Finland (Finnish honorary title).

Benämningar på tjänster och organisationer är starkt kulturbundna och kan överföras till ett annat språk och en annan kultur endast genom förklaringar. Vissa titlar, till exempel bergsråd, berättar inte ens för finsk- och svenskspråkiga vad för slags arbete eller verksamhet det är fråga om. En del titlar har samma form som tjänstebenämningar: assessor, regeringsråd och överingenjör. Även om det finns en översättningsmotsvarighet till en tjänstebenämning på ett främmande språk, ska den inte användas som översättningsmotsvarighet till titeln.

Mer information om översättning: termineuvonta.vnk(at)gov.fi

Titelnämnden

Till titelnämnden hör utöver ordföranden högst nio ledamöter, som utses för sex år åt gången. Ledamöterna ska företräda särskilt god sakkunskap rörande samhällsfrågor, kultur och näringsliv. Titelnämnden utnämns av republikens president. Statsministern är nämndens ordförande.

Ordförande

  • statsminister Petteri Orpo

Ledamöter

  • professor Laura Kolbe, 1.5.2024 - 30.4.2030
  • doktor i bildkonst Silja Rantanen, 1.5.2024 - 30.4.2030
  • verkställande direktör Markku Jalonen, 1.5.2024 - 30.4.2030
  • regionkoordinator Anne Huotari, 1.5.2024 - 30.4.2030
  • verkställande direktör Jyri Häkämies, 1.5.2021–30.4.2027
  • pol.mag. Lauri Kontro, 1.5.2021–30.4.2027
  • understatssekreterare Susanna Huovinen, 1.5.2021–30.4.2027

Sekreterare

  • specialsakkunnig Merja Saaritsa-Lantta

Permanent sakkunnig

  • regeringsråd Arno Liukko