Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska)


Veli-Mikko Niemi är ny kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet

4.8.2022 8.29
SHM
Kuva Veli-Mikko Niemestä
Statsrådet utnämnde torsdagen den 4 augusti avdelningschefen, överdirektör Veli-Mikko Niemi till ny kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet. Kanslichefens femåriga tjänsteperiod inleds den 15 augusti 2022. Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde.

Lagstiftningen om hälso- och sjukvård för papperslösa förtydligas

4.8.2022 8.57
SHM
läkare och stetoskop
Regeringen har lämnat riksdagen en proposition med förslag som förtydligar lagstiftningen om hälso- och sjukvård för personer som är papperslösa eller i en situation som kan liknas vid att vara papperslös. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Tillgången till stubbehandlingsmedel har förbättrats: ordinarie bestämmelser om bekämpning av rotticka träder åter i kraft den 15 augusti

4.8.2022 11.26
JSM
Foto: Johanna Kleemola, Skogscentralen
Skyldigheten att bekämpa rotticka lindrades temporärt i maj 2022, eftersom tillgången till stubbehandlingspreparat hade blivit osäker på grund av Rysslands krig mot Ukraina och de påföljande sanktionerna. Nu råder det inte längre osäkerhet kring tillgången till behandlingspreparat, och därför kan bekämpningsskyldigheten återinföras från och med den 15 augusti 2022.

Ändringar i gränsbevakningslagen för att förbättra beredskapen för störningssituationer

8.7.2022 10.48
IM
Mottagandet av asylansökningar kan i fortsättningen koncentreras till särskilt angivna gränsövergångsställen vid Finlands riksgräns. Genom att ändra gränsbevakningslagen skapas beredskap bland annat för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan Republikens president stadfäste lagändringarna den 8 juli. Lagen träder i kraft den 15 juli 2022.

Hybriduppdateringen i beredskapslagen stadfästes

8.7.2022 10.46
JM
De nya bestämmelserna om hybridhot i beredskapslagen som bereddes vid justitieministeriet stadfästes i dag vid presidentföredragningen. Lagändringen träder i kraft den 15 juli 2022.