Statsrådets svenska språknämnd

Statsrådets svenska språknämnd är ett samordnande organ i frågor som gäller de statliga myndigheternas svenska språkbruk. Nämnden arbetar för ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland.

Nämnden publicerar också handboken Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) och informationsbladet Språkråd.

Fokus i språknämndens arbete ligger på att förenhetliga de statliga myndigheternas svenska språkbruk, särskilt lagspråket. Till nämndens uppgifter hör bland annat att samordna översättnings- och granskningsverksamheten särskilt när det gäller termer och uttryck, lagtekniska lösningar, skrivregler och stilfrågor. Till dess viktigaste verksamhet hör att publicera anvisningar och rekommendationer och att ordna seminarier.

Svenska språknämndens historia

År 1960 tillsatte statsrådet en nämnd med uppgift att ”överväga åtgärder för att undanröja språklig inexakthet och styvhet i översättningar till svenska samt för att förenhetliga svenskan i allmänna handlingar”.

Medlemmarna i nämnden utsågs på obestämd tid, och några närmare bestämmelser om uppgifterna och verksamheten gavs inte.

Sedan 1989 har statsrådets svenska språknämnd sammanträtt regelbundet och arbetat utifrån de uppgifter och arbetsmetoder som förelagts nämnden. Nämndens verksamhet baserar sig numera på statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd (1037/2000).

Svenskt lagspråk i Finland (Slaf)

Statsrådets svenska språknämnd ger ut handboken Svenskt lagspråk i Finland (Slaf), som är avsedd för översättare, laggranskare och lagberedare. Den senaste upplagan av Slaf från 2023 har getts ut i form av en anvisning i statsrådets kanslis publikationsserie. Anvisningens primära målgrupp är statsförvaltningen, men Slaf är ett nyttigt hjälpmedel för alla som arbetar med lagspråket.

Publikation: Svenskt lagspråk i Finland (2023)

Du kan skicka respons som gäller handboken till e-postadressen:

spraknamnden.vnk(a)gov.fi

Kontaktinformation

Katri Hautamäki, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus, laggranskning  lagspråk  Telefon:0295150090   E-postadress:


Angelica Lindqvist, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus, laggranskning  lagspråk  Telefon:0295150244   E-postadress:


Katarina Petrell, regeringsråd 
statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet, översättnings- och språksektorn, Ruotsin kielen yksikkö Telefon:0295160291   E-postadress: