Hallituksen esitys postilain (415/2011) muuttamisesta

LVM003:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 18.4.2018 asetuksen rajatylittävistä pakettipalveluista (asetus (EU) 2018/644). Asetus koskee kansallisia sääntelyviranomaisia ja niitä pakettipalveluja tarjoavia yrityksiä, joilla on yli 50 työntekijää, ja jotka ovat sijoittuneet useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Asetuksella lisätään hintojen avoimuutta

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM003:00/2019

Ärendenummer LVM/150/03/2019 , VN/8531/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 21.1.2019 – 30.11.2019

Datum för tillsättande 21.1.2019

Lagberedning

HE laiksi postilain muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 24.4.2019
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  26/2019
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

HE laiksi postilain muuttamisesta.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Marin

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2019

Mål och resultat

Esityksen tavoitteena on varmistaa asetuksen rajatylittävistä pakettipalveluista tehokas soveltaminen Suomessa.

Sammandrag

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 18.4.2018 asetuksen rajatylittävistä pakettipalveluista (asetus (EU) 2018/644). Asetus koskee kansallisia sääntelyviranomaisia ja niitä pakettipalveluja tarjoavia yrityksiä, joilla on yli 50 työntekijää, ja jotka ovat sijoittuneet useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Asetuksella lisätään hintojen avoimuutta

Utgångspunkter

EU:n asetus rajatylittävistä pakettipalveluista velvoittaa jäsenvaltiot nimeämään asetuksessa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen käsittelemään asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Asetusta on sovellettu 22.5.2018 lähtien, lukuun ottamatta asetuksen 8 artiklaa, jossa säädetään seuraamuksista. 8 artiklaa sovelletaan 23 päivästä marraskuuta 2019, johon mennessä jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön edellä mainitut velvoitteet sekä ilmoitettava niistä komissiolle.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet