Styrgruppen för beredningen av projektet Digirata

LVM004:00/2021 Organ

Digirata-hankkeessa on kyse Suomen rautatieinfrastruktuurin varustamisesta eurooppalaisella rautatieliikenteen ohjausjärjestelmällä (European Rail Traffic Management System, ERTMS). Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tarvittava tieto kansalliseen ERTMS-toteutusratkaisuun liittyvää päätöksentekoa varten.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM004:00/2021

Ärendenummer VN/7636/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 9.5.2019 – 31.12.2027

Datum för tillsättande 9.5.2019

Typ av organ Styrgrupp

Kontaktperson
Janne Hauta, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 342 322
[email protected]

Kontaktperson
Suvi Kankare, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 105
[email protected]

Kontaktperson
Rita Linna, Hallitusneuvos
tel. +358 295 342 559
[email protected]

Kontaktperson
Sara Vänttinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 177
[email protected]

Mål och resultat

Digirata-hankkeen tavoitteena on lisätä ERTMS-asiantuntemusta Suomessa ja antaa valmiudet valmistella päätös toteutettavasta kansallisesta ERTMS-ratkaisusta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa myös valtakunnallisen liikennejärjestelmän valmisteluun.

Hanketta ohjaa Digirata-hankkeen ohjausryhmä, joka tukee hankkeen etenemistä sekä varmistaa, että hanke tuottaa objektiivista tietoa päätöksenteon tueksi. Ohjausryhmä hyväksyy jatkoselvitysten projektisuunnitelmat ja varmistaa hankkeen resurssit. Ohjausryhmä kuulee säännöllisesti hankkeen projektipäällikköä ja hankejohtajaa sekä tarvittavia asiantuntijoita.

Sammandrag

Digirata-hankkeessa on kyse Suomen rautatieinfrastruktuurin varustamisesta eurooppalaisella rautatieliikenteen ohjausjärjestelmällä (European Rail Traffic Management System, ERTMS). Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tarvittava tieto kansalliseen ERTMS-toteutusratkaisuun liittyvää päätöksentekoa varten.

Utgångspunkter

Suomessa nykyisin käytössä oleva junaliikenteen kulunvalvonnan JKV-järjestelmä on tulossa elinkaarensa päähän eikä lähitulevaisuudessa todennäköisesti ole saatavissa enää varaosia tai laitetoimittajien tukea. Lisäksi EU-sääntely (erityisesti asetukset 1315/2013 ja 2017/6) velvoittaa jäsenvaltioita siirtymään kohti Euroopan yhtenäistä rautatiealuetta vähintään TEN-T-ydinverkon osalta ja varustamaan rataosat eurooppalaisella rautatieliikenteen ohjausjärjestelmällä (European Rail Traffic Management System, ERTMS). EU-sääntely estää kansallisten omien kulunvalvontajärjestelmien kehittämisen.

Lähtökohtaisesti ERTMS-järjestelmä voidaan tällä hetkellä toteuttaa kolmella tasolla, joiden rakentamisen kustannukset ja toiminnalliset ominaisuudet eroavat merkittävästi. Suomen komissiolle vuonna 2017 toimittamassa kansallisessa toteutussuunnitelmassa on esitetty tason 1 mukaista ratkaisua. Kansallinen toteutussuunnitelma on päivitettävä viiden vuoden välein. Sittemmin on esitetty, että tason 2 järjestelmä toisi merkittäviä kapasiteettihyötyjä. Tason 3 järjestelmään liittyviä teknisiä kysymyksiä on toistaiseksi vielä ratkaisematta. Laitteistomarkkina on vielä kehittymässä ja uusia ratkaisuja kehitetään edelleen. Vuonna 2019-2020 toteutetussa Digirata-selvityksessä on tutkittu vaihtoehtoja vanhentuvalle kulunvalvonnalle. Selvityksen toteuttajat ehdottavat, että Suomi ottaisi käyttöön modernin radioverkkopohjaisen junien kulunvalvontajärjestelmän (vähintään ERTMS taso 2).

Ytterligare uppgifter