Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean (MSC) ja meriliikenteen helpottamista käsittelevän komitean (FAL) päätöslauselmien hyväksyminen ja voimaansaattaminen

LVM012:00/2024 Lagstiftningsprojekt

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan Kansainvälisen merenkulkujärjestötön meriturvallisuuskomiteassa (Maritime Safety Committee, MSC) ja meriliikenteen helpottamista käsittelevässä komiteassa (Facilitation Committee, FAL) hyväksytyt kansainvälisiin yleissopimuksiin liittyvät muutokset oikea-aikaisesti.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM012:00/2024

Ärendenummer VN/10089/2024

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 2.4.2024 – 31.1.2025

Datum för tillsättande 2.4.2024

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Katja Viertävä, Hallitusneuvos
tel. +358 295 342 612
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytyt, kansainvälisiin yleissopimuksiin liittyvät muutokset oikea-aikaisesti.

Päätöslauselma MSC.539(107) sisältää kiinteiden irtolastien aluskuljetusta koskevan kansainvälisen säännöstön (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code, IMSBC-säännöstö) seitsemännen muutossarjan (07-23). Muutossarja sisältää 12 uutta kiinteiden irtolastien ohjekorttia sekä useita muutoksia olemassa oleviin ohjekortteihin. Lisäksi mm. uuden määräyksen lastitiheyden ilmoittamisesta lastilomakkeeseen.

Päätöslauselmalla FAL.15(47) muutetaan kansallisia meriliikenteen helpottamiskomiteoita koskevaa suositusta siten, että siihen lisätään suositus siitä, että kansallisten meriliikenteen helpottamiskomiteoiden tulee ottaa toiminnassaan huomioon merenkulun laittomat toimet. Suomessa ei ole nähty tarpeelliseksi perustaa erillistä kansallista helpottamiskomiteaa, sillä jo nyt sidosryhmien kanssa yhteistyössä otetaan huomioon merenkulun laittomien toimien, kuten salakuljetuksen ja huumekaupan, ehkäisy. Nyt ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutusta viranomaisten toimintaan, koska suositus on jo huomioitu viranomaistyössä.

Sammandrag

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan Kansainvälisen merenkulkujärjestötön meriturvallisuuskomiteassa (Maritime Safety Committee, MSC) ja meriliikenteen helpottamista käsittelevässä komiteassa (Facilitation Committee, FAL) hyväksytyt kansainvälisiin yleissopimuksiin liittyvät muutokset oikea-aikaisesti.