Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä

LVM062:00/2015 Lagstiftningsprojekt

Toimeenpanoryhmän tehtävänä on seurata, koordinoida ja varmistaa, että säädösten sujuvoittamista koskevat hallitusohjelman kirjaukset laitetaan täytäntöön ministeriöittäin. Lisäksi seurattavina ja koordinoitavina ovat säädösten sujuvoittamiseen liittyvän kärkihankkeen toimintasuunnitelman neljä toimenpidettä (perataan ja puretaan turhat säännökset, sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit, minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset ja perustetaan lainsäädännön vaikutusten arviointilautakunta). Normipurku koskee kansallista sääntelyä, EU-lainsäädäntöä sekä kansainvälisiä sitoumuksia.

Toimeenpanoryhmä käsittelee toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmän ja kärkihankeministeri Anne Bernerin antamat toimeksiannot sekä varmistaa säädösten sujuvoittamisen osalta, että tiedonkulku toimii ministeriön ja sen hallinnonalan sisällä, samoin kuin eri ministeriöiden ja hallinnonalojen välillä. Norminpurku edellyttää hyvän lainvalmistelumenettelyn noudattamista ja ...

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM062:00/2015

Ärendenummer LVM/1476/03/2015

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.10.2015 – 31.3.2019

Datum för tillsättande 28.9.2015

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

spetsprojekt Sujuvoitetaan säädöksiä

åtgärder Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Sammandrag

Toimeenpanoryhmän tehtävänä on seurata, koordinoida ja varmistaa, että säädösten sujuvoittamista koskevat hallitusohjelman kirjaukset laitetaan täytäntöön ministeriöittäin. Lisäksi seurattavina ja koordinoitavina ovat säädösten sujuvoittamiseen liittyvän kärkihankkeen toimintasuunnitelman neljä toimenpidettä (perataan ja puretaan turhat säännökset, sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit, minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset ja perustetaan lainsäädännön vaikutusten arviointilautakunta). Normipurku koskee kansallista sääntelyä, EU-lainsäädäntöä sekä kansainvälisiä sitoumuksia.

Toimeenpanoryhmä käsittelee toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmän ja kärkihankeministeri Anne Bernerin antamat toimeksiannot sekä varmistaa säädösten sujuvoittamisen osalta, että tiedonkulku toimii ministeriön ja sen hallinnonalan sisällä, samoin kuin eri ministeriöiden ja hallinnonalojen välillä. Norminpurku edellyttää hyvän lainvalmistelumenettelyn noudattamista ja lainvalmistelukäytäntöjen edistämistä.

Toimeenpanoryhmän tehtävänä on koordinoida listat muutettavista ja kumottavista säädöksistä joulukuun loppuun 2015 mennessä. Ryhmän tulee huolehtia siitä, että tarvittavat säädösmuutokset tehdään vuosien 2016-2017 aikana. Lisäksi ryhmän tulee huolehtia ja koordinoida hallinnonaloittaista alemmantason määräysten purkamista ja perkaamista.

Toimeenpanoryhmä käsittelee säädösten sujuvoittamista koskevia esityksiä, jotka koskevat lupa- ja valitusprosessien sujuvoittamista sekä viranomaisten keskinäisten valitusten minimoimista.

Toimeenpanoryhmä keskustelee, koordinoi ja yhteensovittaa muita säädösten sujuvoittamiseen mahdollisesti liittyviä horisontaalisia kysymyksiä. Se voi toimia yhteistyössä lainsäädännön vaikutusten arviointilautakunnan ja sen sihteeristön sekä lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän ja EU-lainsäädännön osalta valtioneuvoston EU-sihteeristön kanssa.

Utgångspunkter

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman visiona on, että kymmenen vuoden aikana Suomi on ottanut tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla muun muassa purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa.
Hallituskauden tavoitteena on se, että kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, investointeja, rakentamista, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa on helpotettu merkittävästi turhaa sääntelyä purkamalla, hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla.
Hallitusohjelman mukaan säädöspolitiikan ohjausta selkeytetään, tavoitteena sääntelyn nettomääräinen keventäminen ja säädöksille vaihtoehtoisten ohjauskeinojen käytön lisääminen. Tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä. Suomen EU-vaikuttamisen yhtenä painopisteenä on nykyistä vähäisempi, parempi ja kevyempi sääntely.
Hallitusohjelman mukaan:
– Perustetaan valtioneuvoston yhteyteen lainsäädännön vaikutusarviointielin, jonka tehtävä on varmistaa lainsäädännön vaikutusarviointien laatu.
– Perataan säädökset, jotka eniten haittaavat kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, investointeja, rakentamista, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa.
– Välittömästi ryhdytään purkamaan kansalaisia ja yritystoimintaa haittaavia alempiasteisia normeja, määräyksiä ja ohjeita.
– Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus.
– Viranomaisten keskinäisten valitusten määrä minimoidaan esimerkiksi ennakkoneuvottelumenettelyllä.

Ytterligare uppgifter