TRUST-projektet: Främjande av goda relationer mellan befolkningsgrupperna på lokal och riksomfattande nivå

OM001:00/2016 Projekt

Åtgärderna som ingår i projektet riktas i så vid utsträckning som möjligt på olika befolkningsgrupper och aktörer inom de förläggningsorter som valts till projektet. Åtgärdshelheter: 1) främjande av likabehandling, 2) kartläggning av goda relationer mellan befolkningsgrupperna på lokal nivå, 3) verksamhetsmodeller för att främja local interaction.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM001:00/2016

Ärendenummer OM 23/021/2015, VN/869/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.1.2016 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 24.2.2016

Kontaktperson
Mia Luhtasaari, Hankekoordinaattori
tel. 02951 50130
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med TRUST-projektet är att besvara de utmaningar som hänför sig till asylsituationen. Detta görs genom att handlingsmodeller för att främja goda relationer med befolkningen på regional och lokal nivå utvecklas, genom att medvetenheten om allas lika värde och mera vidsträckt om de grundläggande och de mänskliga rättigheterna bland myndigheter och asylsökande ökas, genom att spänningar som håller på att utvecklas mellan befolkningsgrupper identifieras på ett tidigt stadium samt genom att konflikter förebyggs. Metoderna och verktygen för identifiering på ett tidigt stadium och förebyggande grundar sig på indikatorer för goda relationer, med hjälp av vilka man kan mäta och analysera relationerna mellan befolkningsgrupperna. Utgående från en analys av den lokala nivån inleds åtgärder för att främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper, för att bekämpa diskriminering och främja likvärdighet. Målet är dessutom att identifiera och förhindra extremrörelsers verksamhet och verksamhetskanaler på lokal nivå genom att på målorterna testa handlingsmodeller och strukturer som har visat sig effektiva i andra medlemsländer i EU.

Sammandrag

Åtgärderna som ingår i projektet riktas i så vid utsträckning som möjligt på olika befolkningsgrupper och aktörer inom de förläggningsorter som valts till projektet. Åtgärdshelheter: 1) främjande av likabehandling, 2) kartläggning av goda relationer mellan befolkningsgrupperna på lokal nivå, 3) verksamhetsmodeller för att främja local interaction.

Utgångspunkter

Till Finland anlände år 2015 rekordmånga personer som ansökte om internationellt skydd, över 32 000. Den snabba ökningen i antalet asylsökande har haft betydande konsekvenser för myndigheterna och organisationerna som svarar för invandrarpolitiken. Den nya situationen har förutsatt en helhetsbedömning av hur deras verksamhet i samband med mottagandet och integrationen av asylsökande fungerar.

Under hösten 2015 beredde regeringen en verksamhetsplan (Det växande antalet asylansökningar och deras inverkan på integrationsstödjande tjänster) ett program för integrationsfrämjande 2016-2019 för att svara på de utmaningar som den förändrade situationen har medfört. Ett av de centrala målen för statens program för integrationsfrämjande är att stödja en tolerant samtalskultur som bygger på respekt för människovärdet och bekämpa rasism. Enligt undersökningar har diskriminering och rasism en skadlig effekt på interaktionen mellan befolkningsgrupperna, trygghetskänslan och den allmänna kohesionen i samhället. Erfarenheterna av diskriminering försvagar individens möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och kan leda till utslagning och isolering. Förebyggande av utslagning är också en viktig del av arbetet för att förebygga våldsam extremism.

Eftersom diskriminering, rasism och främlingsfientlighet är fenomen som hänför sig till sociala relationer kan man ingripa i dem genom att främja goda relationer mellan befolkningsgrupperna. Åtgärder för att främja goda relationer mellan befolkningsgrupperna har genomförts i flera europeiska länder i ett samarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer. Syftet med verksamheten är att påverka attityderna, säkerheten, interaktionen och delaktigheten på lokal nivå. Verksamheten för att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper sker i ett samarbete mellan olika myndigheter och frivilligorganisationer, riktas på flera livsområden och gäller hela befolkningen.

Ytterligare uppgifter