Regeringens proposition med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023–2027

YM003:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Asumisneuvonnan tuen lakisääteistäminen

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer YM003:00/2022

Ärendenummer VN/724/2022

Projektets arrangör miljöministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 11.1.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Strategiset kokonaisuudet Bostadspolitiken

Lagberedning

RP med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023–2027
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 36/2022
  Original uppskatting av föredragningsvecka 38/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 153/2022

Föresatsen ”För att förbättra tillgången till boenderådgivning ska boenderådgivningen göras lagstadgad och anvisas tillräckliga resurser” i regeringsprogrammet ska genomföras. Tillräcklig boenderådgivning ska tryggas i samarbete med kommunerna. Boenderådgivning bör tillhandahållas oberoende av boendeform.

Ansvarig ministerMiljö- och klimatminister Ohisalo

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Matleena Haapala, Hallitussihteeri
tel. +358 295 250 332
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med den föreslagna lagen är att förbättra tillgången till boenderådgivning. Genom bo-enderådgivning förebyggs problem med boendet samt förlust av bostad och bostadslöshet till följd av dessa problem. Boenderådgivning ska anvisas resurser för att det i flera kommuner än tidigare ska finnas tillgång till rådgivning i alla boendegrupper oberoende av om det är fråga om ägarboende, hyresförhållande med en offentlig eller privat hyresvärd eller någon annan besittningsgrund för bostaden. Målet är också att bevara den nuvarande mångsidighet-en i tjänsterna så att kommunerna kan utveckla boenderådgivningen utifrån sina egna ut-gångspunkter och så att organisationerna fortfarande kan erbjuda kompletterande tjänster.

Det primära målet är att förbättra tjänsterna för boende som inte alls har tillgång till boenderådgivning eller inte i tillräcklig utsträckning. Statsunderstöden enligt den föreslagna lagen ska också uppmuntra till att kartlägga, planera och samordna boenderådgivningen i samband med förändringar i verksamhetsmiljön till följd av social- och hälsovårdsreformen. Helheten av förebyggande tjänster som tryggar boendets kontinuitet består av samarbete mellan kommunerna, välfärdsområdena och andra aktörer inom branschen.

Sammandrag

Asumisneuvonnan tuen lakisääteistäminen

Utgångspunkter

Målet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är att halvera bostads-lösheten under valperioden och avskaffa bostadslösheten på två valperioder, det vill säga senast 2027. Vi ska särskilt koncentrera oss på att förbättra tillgången till boenderådgivning och förebygga bostadslöshet, med fokus på unga och invandrare. Enligt regeringsprogrammet ska boenderådgivningen göras lagstadgad och anvisas tillräckliga resurser. Boenderådgivning ska tryggas i samarbete med kommunerna och bör tillhandahållas oberoende av boendeformen.

En arbetsgrupp tillsattes för att bereda lagstiftning om boenderådgivning 18.3.2020 - 28 februari 2021. Arbetsgruppen granskade nuläget inom boenderådgivning och hur den ordnas samt skisserade upp olika alternativ för hur boenderådgivningen kan utvecklas och regleras. Rapporten från arbetsgruppen för boenderådgivning var på offentlig remiss på webbplatsen utlåtande.fi 9 april–21 maj 2021. Arbetsgruppens rapport, beslut om tillsättande av arbetsgruppen, mötespromemorior, erhållna utlåtanden och ett sammandrag av utlåtandena finns under beteckningen YM029:00/2020 i statsrådets projektportal på adressen https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM029:00/2020.

I planen för de offentliga finanserna för de åren 2023–2026 ingår ett anslag på 4,3 miljoner euro för verkställigheten av denna lag. Anslaget ingår redan i statsbudgeten för 2022 (mom 35.20.31).

Beredningen baserar sig på resultaterna från arbetsgruppen och på anslaget enligt planen för de offentliga finanserna.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.