Utvecklingsprogram för bostadspolitiken

YM031:00/2019 Projekt

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmisteltiin vuosina 2019-2021 ja se on annettu selontekona eduskunnalle 16.12.2021.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer YM031:00/2019

Ärendenummer VN/9211/2019

Projektets arrangör miljöministeriet

Mandattid 15.11.2019 – 30.10.2020

Datum för tillsättande 15.11.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Strategiset kokonaisuudet Bostadspolitiken

Metod Ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken utarbetas

Mål och resultat

Asuntopoliittisen kehittämisohjelman työryhmän tehtävänä on valmistella hallitusohjelmakirjausten, eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön ja parlamentaarisen seurantaryhmän linjausten pohjalta asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosille 2021–2028. Työryhmä vastaa valmistelutyön aikataulutuksesta, tarvittavien asiantuntijoiden ja sidosryhmien kuulemisesta, vaikutusten arvioinnista sekä tarvittavien selvitysten laatimisesta tai hankkimisesta.

Asuntopoliittiselle kehittämisohjelmalle asetetun parlamentaarisen seurantaryhmän tehtävänä on tukea asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelua, ottaa kantaa ohjelman päälinjauksiin, arvioida ohjelman valmistelutyötä, edistää ohjelman valmistelua palvelevaa vuorovaikutusta erityisesti poliittisten toimijoiden kesken sekä osallistua asiaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sammandrag

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmisteltiin vuosina 2019-2021 ja se on annettu selontekona eduskunnalle 16.12.2021.

Utgångspunkter

Hallitusohjelmassa todetaan, että asuntopolitiikasta laaditaan kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen kahdeksan vuoden kehittämisohjelma. Ohjelman pohjaksi tehdään kattava selvitys asuntopolitiikan keskeisistä kehittämiskohteista. Ohjelma annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hallitusohjelmakirjauksen taustalla on eduskunnan syksyllä 2018 hyväksymä tarkastusvaliokunnan mietintö asuntopolitiikan kehittämiskohteista (EK 26/2018 vp; O 61/2016 vp). Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus toteuttaa kyseisessä mietinnössä esitettyjen kymmenen kannanoton toimenpiteet.

Mer om ämnet