Rådgivande grupp för biologisk mångfald

Finlands nationella biodiversitetsstrategi och handlingsprogram 2012-2020

YM039:00/2016 Projekt

Naturens mångfald måste skyddas och upprätthållas för att vi ska kunna trygga förutsättningarna för liv på jorden. I Finlands strategi för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald 2012-2020 utstakas mål och åtgärder, med vilka vi ska försöka stoppa utarmninngen av den biologiska mångfalden. För mer information, se Statsrådets principbeslut om Finlands strategi för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden för åren 2012-2020 PDF 156kB (pdf)

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer YM039:00/2016

Ärendenummer VN/679/2019

Projektets arrangör miljöministeriet

Mandattid 1.3.2017 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 28.2.2017

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Tavoite Förlusten av biologisk mångfald i Finland stoppas

Metod Ett handlingsprogram för förbättrande av tillståndet hos försämrade livsmiljöer genomförs

Metod Naturvårdslagen revideras

Strategiset kokonaisuudet Finland större än sin storlek i världen

Tavoite Finland bär ett globalt ansvar

Mål och resultat

Målet är via den nationalla biodiversitetsarbetsgruppen att implementera den i december 2012 godkända strategin för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Strategin, som går under namnet ”För naturen – till nytta för människan”, har som huvudsakligt mål att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland innan år 2020. Genom strategin och tillhörande handlingsprogram verkställs konventionen om biologisk mångfald.

Biodiversitetsstrategin har en stark internationell förankring. Genom den genomförs de internationella besluten som fattats om genomförandet av konventionen. I strategin har även EU:s mål beaktats. Strategin baserar sig dessutom på omfattande nationella utredningar om den biologiska mångfalden i Finland och de hot som påverkar den aktuella situationen.

Sammandrag

Naturens mångfald måste skyddas och upprätthållas för att vi ska kunna trygga förutsättningarna för liv på jorden. I Finlands strategi för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald 2012-2020 utstakas mål och åtgärder, med vilka vi ska försöka stoppa utarmninngen av den biologiska mångfalden. För mer information, se Statsrådets principbeslut om Finlands strategi för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden för åren 2012-2020 PDF 156kB (pdf)

Utgångspunkter

För att nå målet om att stoppa utarmningen av den biologiska mångfaledn och fullföljandet av statsrådets principbeslut samt regeringsprogrammen är det nödvändigt att aktivt jobba med sektorintegrering och fullföljandet av de åtgärder som Finland och vi nationellt har besultat om. Finlands nationella strategi och handlingsprogram 2012-2020 och den nationella arbetsgruppen som är tillsatt är en viktig del av arbetet för att nå målen. Naturens mångfald i Finland.

Enligt grundlagen har den offentliga förvaltningen ett ansvar för naturen och dess mångfald. Den offentliga makten ska sträva efter att trygga rätten till en god miljö för alla. Miljöministeriet styr och övervakar naturvården i Finland. Ministeriet bereder lagar som tryggar naturens mångfald och svarar för den allmänna tillsynen över att lagarna verkställs. Miljöministeriet bereder naturskyddsprogram och inrättar naturskyddsområden enligt programmen. Ministeriet godkänner också skötsel- och nyttjandeplaner för de viktigaste naturskyddsområdena.

Finlands miljöcentral bedriver forskning och gör bedömningar som rör naturens mångfald och som används av olika förvaltningsområden, företag och organisationer. Miljöcentralen bedömer hotbilden för arter och naturtyper och undersöker metoderna för skötsel och sanering av naturtyper, ekosystemtjänsternas betydelse samt växelverkan mellan dem och naturens mångfald.

Ytterligare uppgifter