Regeringsförhandlingarna 2023

Hur bildas regeringen efter riksdagsvalet?

Säätytalo Snellmaninkadun puolelta katsottuna.

Vid regeringsförhandlingarna avtalas om regeringens program, antalet ministrar, fördelningen av ministerposterna och arbetsfördelningen mellan partierna.

Den nya regeringen börjar bildas efter att riksdagen har konstituerat sig och riksmötet har öppnats. En företrädare för den riksdagsgrupp som i valet fått in flest ledamöter i riksdagen sammankallar grupperna till förhandlingar där man kommer överens om vem som ska leda regeringssonderingarna. Efter valet begär den avgående regeringen avsked och fortsätter som expeditionsministär till dess att den nya regeringen utnämns.

Regeringssonderaren ställer frågor till riksdagsgrupperna för att kartlägga partiernas åsikter om ärenden som sonderaren tycker är viktiga för att kunna bilda regering. Regeringssonderaren meddelar utifrån diskussionerna och svaren vilka riksdagsgrupper som inleder förhandlingar för att bilda den nya regeringen.

Vid regeringsförhandlingarna, som under de senaste årtiondena har ordnats i Ständerhuset, diskuterar olika grupper bestående av företrädare för partierna om regeringens gemensamma mål. Grupperna hör också olika experter och företrädare för intressegrupper. Ett parti kan avbryta förhandlingarna för sin del och regeringssonderaren kan bjuda in nya grupper till förhandlingarna. Också regeringssonderaren kan bytas ut, och då börjar regeringen bildas på nya grunder.

Regeringsprogram och untnämning av regeringen

Vid regeringsförhandlingarna avtalas om regeringsprogrammet, som är en politisk handlingsplan som godkänns av regeringspartierna. I programmet kommer partierna överens om regeringens mål och viktigaste uppgifter.

Utifrån förhandlingsresultatet och efter att ha hört riksdagens talman meddelar republikens president riksdagen vem som är statsministerkandidat, varefter riksdagen väljer statsministern. Om kandidaten vid öppen omröstning i riksdagen får mer än hälften av rösterna, väljs han eller hon till statsminister.

Presidenten utnämner statsministern och regeringens övriga ministrar vid föredragning för republikens president. Den avgående regeringens ministrar beviljas avsked vid samma föredragning.

Regeringens konstituerande sammanträde

Omedelbart efter detta samlas den nya regeringen till sitt konstituerande sammanträde. Sammanträdet inleds med att ministrarna avlägger tjänsteed eller avger tjänsteförsäkran samt avger domarförsäkran, om de inte gjort det förr. Vid sammanträdet beslutar regeringen också om arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium, de lagstadgade ministerutskottens sammansättning och statsministerns och de övriga ministrarnas ställföreträdare.

Regeringsprogrammet överlämnas till riksdagen i form av ett meddelande. Efter att ha debatterat meddelandet röstar riksdagen om förtroende för regeringen. Regeringen ska ha riksdagens förtroende för att kunna genomföra sitt program.

 

Regeringssonderingen 2023

Pressmeddelanden