Hoppa till innehåll

En plan och en riktgivande tidsram för avvecklingen av coronarestriktionerna har publicerats – yttranden och kommentarer tas emot

arbets- och näringsministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2021 9.41 | Publicerad på svenska 9.4.2021 kl. 10.26
Pressmeddelande 224/2021

Regeringen har publicerat en plan för kontrollerad avveckling av coronarestriktionerna och en riktgivande tidsplan för avvecklingen.

Planen kan läsas på statsrådets webbplats. Yttranden och kommentarer om planen kan lämnas under en veckas tid. Alla intresserade kan kommentera planen i webbtjänsten dinåsikt.fi till och med den 16 april. För att kunna lämna in dina kommentarer måste du registrera. Kommentarerna analyseras och utnyttjas i den slutliga utformningen av planen. 

För arbetsmarknadsorganisationerna och kommunerna ordnas det ett särskilt diskussionsmöte. 

”Tillsammans mot en bättre sommar”

Syftet med planen är att ge allmänheten, företagen och olika sammanslutningar en tydlig insikt i hur samhället gradvis öppnas. En kontrollerad avveckling av restriktionerna förutsätter att var och en bär sitt ansvar genom att fortsatt iaktta de gällande restriktionerna, och inte minst rekommendationerna. Om Finland lyckas hålla coronaepidemin i styr under april och maj och vaccineringen framskrider enligt planerna, kan det finnas goda förutsättningar att återgå till det normala Finland i juni eller juli.  

Epidemiläget styr avvecklingen av restriktionerna 

Planen innehåller principerna och de epidemiologiska kriterierna för avvecklingen av restriktionerna, en riktgivande tidsplan och de olika faserna i avvecklingen.

Planen utgår från från tillgänglig forskningsdata samt olika modeller, prognoser och observationer. Den binder inte regeringens och myndigheternas beslutsfattande. Om epidemiläget försämras är det också möjligt att man i något område måste fortsätta med restriktionerna eller införa eller skärpa dem på nytt. 

Avvecklingen av restriktionerna kan dra ut på tiden om antalet smittfall inte minskar eller om Finland inte får tillräckligt med vacciner. Även de virusvarianter som smittar lättare kan fördröja avvecklingen av restriktionerna.

Riktgivande tidsplan för avvecklingen av restriktionerna och rekommendationerna

Restriktionerna ska avvecklas enligt en riktgivande tidsplan. Avvecklingen förutsätter att epidemiläget och vaccinationstäckningen utvecklas i en positiv riktning.

Varannan vecka bedömer regeringen förutsättningarna för att avveckla restriktioner och uppdaterar den riktgivande tidsplanen. Man följer hur besluten inverkar på coronaläget. Nya restriktioner kan avvecklas 2–3 veckor efter de föregående åtgärderna. Detta gör det möjligt att utnyttja informationen om avvecklingens epidemiologiska konsekvenser. 

April – undantagsförhållandena upphör

 • Befogenheterna enligt beredskapslagen upphör
 • Återgång till närundervisning (grundläggande utbildning och andra stadiet)
 • Restauranger får öppnas, men öppettider och antalet kundplatser begränsas fortfarande

De äldre har fått den första vaccindosen.

Maj – de striktaste restriktionerna upphör

 • De ytterligare restriktioner som infördes för att hindra en snabb acceleration av epidemin upphör, och det återgås till regionala åtgärder 
 • Barn och unga kan delta i grupphobbyverksamhet utomhus
 • Offentliga och privata utrymmen för allmänheten öppnas (bibliotek och museer)
 • Arbetsresor inom EU-området tillåts

Riskgrupperna har fått den första vaccindosen.

Juni – de regionala restriktionerna avvecklas stegvis

 • Restriktioner som gäller sammankomster lindras
 • Begränsningarna av restaurangernas kundplatser och öppettider lindras
 • Vuxna kan delta i grupphobbyverksamhet utomhus
 • Offentliga tillställningar får ordnas, men antalet deltagare begränsas
 • Gränskontrollen vid de inre gränserna upphör

Vaccinationstäckningen bland befolkningen i arbetsför ålder (första vaccindosen) över > 50 %.

Juli – vaccinationstäckningen stiger

 • Restriktioner som gäller sammankomster lindras och slopas
 • Restriktioner som gäller antalet deltagare i offentliga tillställningar lindras och slopas

Befolkningen i arbetsför ålder har fått den första vaccindosen och äldre och riskgrupper har fått även den andra vaccindosen (juli-augusti).

Augusti – vaccinationstäckningen stiger

 • Arbetsresor mellan EU och tredjeländer kan eventuellt tillåtas

Befolkningen i arbetsför ålder har fått den första vaccindosen och äldre och riskgrupper har fått även den andra vaccindosen (juli–augusti).

Avvecklingen av restriktionerna inleds med verksamheten för barn och unga

Regeringen anser att det är viktigt att den kontrollerade avvecklingen av restriktionerna inleds med de grupper som belastats särskilt hårt av restriktionerna. Först avvecklas de restriktioner som införts i fråga om barn och unga.

Avsikten är att bibliotek och museer öppnas i stor utsträckning redan i maj.

Dessutom är det viktigt att de restriktioner och rekommendationer som gäller äldre uppdateras i takt med att man får information om det skydd som fås genom vaccin. Det gäller också att uppmärksamma situationen för andra grupper som bedöms ha drabbats hårt av restriktionerna.

De första offentliga tillställningarna ska kunna ordnas i juni

De restriktioner som gäller offentliga tillställningar ska avvecklas i tre faser enligt den modell för säkra evenemang som en arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat. 

Huvudregeln är att de första offentliga tillställningarna kan ordnas på många områden redan i juni. I det första skedet kan offentliga tillställningar ordnas så att det för publiken finns på förhand bestämda platser och enskilda sällskap har möjlighet att undvika nära kontakt med varandra. I områden där läget i fråga om epidemin är mycket bra kan offentliga tillställningar ordnas redan tidigare, om de regionala myndigheterna tillåter det.

Det andra skedet ska kunna inledas senast i juli. Då ska man också kunna ordna större offentliga tillställningar så att det maximala antalet personer i publiken bestäms utifrån storleken på och särdragen för det utrymme som reserverats för tillställningen. 
I det tredje skedet slopas restriktionerna helt och hållet. Till detta skede övergås genast när epidemiläget tillåter det.

Avvecklingen av restriktionerna stöder företagens återhämtning 

En kontrollerad avveckling av restriktionerna och den målsatta tidsplanen för avvecklingen bidrar också till företagens möjligheter att återhämta sig från coronakrisen och planera sin verksamhet. De branscher som drabbats hårdast av coronapandemin, såsom restaurangbranschen, turismen och evenemangsbranschen, kan i bästa fall återhämta sig snabbt när samhället öppnas.

Kostnaderna för att hantera de ekonomiska och sociala konsekvenserna av krisen behandlas under ramförhandlingarna i slutet av april, i beredningen av budgeten för 2022 och i Finlands program för hållbar tillväxt. I den aktuella planen tas inte ställning till dessa.

Inreserestriktionerna avvecklas

Inresa till Finland begränsades och gränskontrollen återinfördes vid de inre och yttre gränserna den 17 mars 2020. De nuvarande besluten gäller till och med den 30 april. Gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter tills sådana hälsoskyddsåtgärder som kan ersätta kontrollen har införts. 

Samtidigt inleds avvecklingen av de restriktioner som införts för trafiken med början från de restriktioner som införts sist. Enligt den aktuella bedömningen är målet att öppna trafiken mellan gränssamfunden, pendlingstrafiken samt familjers och släktingars resor i trafiken över EU:s inre gränser i maj–juni. Det är möjligt att helt avsluta gränskontrollen vid de inre gränserna när den vuxna befolkningen har vaccinerats i tillräcklig omfattning och epidemiläget är stabilt. För närvarande bedöms att detta ska vara läget i juni.

Arbetsresor från tredjeländer blir möjliga eventuellt under förhösten och övrig turism från tredjeländer i takt med att epidemin avtar. I öppnandet av trafiken från tredjeländer beaktas EU:s rekommendationer och gemensamma strategi.

Beredskap för hösten behövs

I slutet av augusti kan antalet infektioner så småningom åter öka, i och med att nära kontakter särskilt vid läroanstalter och på arbetsplatser ökar. En snabb acceleration i likhet med hösten 2020 är dock osannolik, om vaccinationstäckningen bland den vuxna befolkningen och i synnerhet unga vuxna är tillräckligt omfattande och människorna iakttar hälsosäkerheten. 

Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, statssekreterare, tfn 09 1602 2006 och Taina Kulmala, enhetschef, tfn 0295 160184, statsrådets kansli