Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringen överlämnade till riksdagen en tilläggsbudgetproposition med anledning av coronaviruset

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.3.2020 11.59 | Publicerad på svenska 20.3.2020 kl. 13.13
Pressmeddelande 159/2020

Regeringen överlämnade den första tilläggsbudgetpropositionen för 2020 till riksdagen fredagen den 20 mars. Genom tilläggsbudgeten bereder man sig på de kostnader som coronaviruset medför samt på att underlätta företagens finansiella situation.

Regeringen konstaterade den 16 mars 2020 i samverkan med republikens president att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet och riksdagen godkände förordningarna om ibruktagning av beredskapslagen den 18 mars 2020. Regeringen har dragit upp riktlinjer för flera åtgärder med vilka syftet är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets verksamhet.

Denna tilläggsbudgetproposition fokuserar på de kostnader som bekämpningen av och beredskapen för coronaviruset medför och på andra nödvändiga och brådskande budgetbehov som direkt hänför sig till ärendet, såsom underlättande  av företagens finansiella situation.

Regeringen kommer vid förhandlingarna om planen för de offentliga finanserna (regeringens ramförhandlingar) den 7 april och i senare tilläggsbudgetpropositioner för 2020 att bedöma behovet av även andra tilläggsanslag som direkt föranleds av coronaviruset samt mer allmänt av åtgärder som stöder ekonomin. Regeringen följer läget inom den kommunala ekonomin och bereder sig vid behov på att stödja kommunerna i situationer där utgifterna ökar eller skatteinkomstutvecklingen plötsligt försämras på grund av coronavirusläget.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

För omkostnaderna för Institutet för hälsa och välfärd föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 12,8 miljoner euro för utgifter som föranleds av coronaviruset. Tillägg anvisas för bl.a. information och upplysning till medborgarna, tryggande av informationssystemens funktion och upprätthållande av laboratoriekapaciteten.  Av tilläggsanslaget anvisas 6 miljoner euro för ett omfattande forskningskonsortium för forskning som gäller coronavirusepidemin, särskilt för utveckling av snabbdiagnostiska metoder och undersökning av uppkomsten av immunitet och skapande av ett nationellt uppföljningssystem för det. Avsikten är att 4 miljoner euro av tilläggsanslaget för forskning ska användas för uppföljning av effekterna av åtgärderna för att bromsa spridningen av coronaviruset.

För Finlands deltagande i forsknings- och utvecklingsarbetet för att ta fram ett vaccin mot covid-19 föreslås 5 miljoner euro.

För övervakningen av smittsamma sjukdomar föreslås ett tillägg på 26 miljoner euro. Tillägget anvisas bl.a. för sjukvårdsdistriktens anskaffning av testningsutrustning och andra medicintekniska produkter.

Underlättande av företagens finansiella situation

I fullmakten för Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet föreslås ett tillägg på 150 miljoner euro för avhjälpande av störningar i produktionskedjan till följd av coronaviruset, för utvecklande av de kreativa branscherna samt för stödjande av turismen inklusive kompletterande verksamhet.

För stödjande av företagens utvecklingsprojekt föreslås ett tillägg på 50 miljoner euro i fullmakten, för hantering och förebyggande av konsekvenser av coronaviruset för små och medelstora företag inom servicebranscherna, vid behov också inom andra branscher.

För närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader föreslås ett tillägg på 0,5 miljoner euro för genomförandet av en riksomfattande verksamhetsmodell för företagare som råkat i ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter och för stärkandet av tjänsten Ekonomihjälpen.

Övriga ändringar

För polisen föreslås ett tillägg på 5,6 miljoner euro för tilläggsutgifter som coronavirusepidemin medför.

Finland har på grund av epidemin tillfälligt återinfört gränskontroll vid EU:s inre gränser för tiden 19.3 — 13.4.2020. EU har återinfört kontrollen vid EU:s yttre gränser fram till den 30 april 2020. För gränsbevakningsväsendet föreslås bl.a. ett tilläggsanslag på sammanlagt 3,0 miljoner euro på grund av den ökade gränskontrollen.

För till sitt belopp på förhand ospecificerade utgifter i anslutning till undantagsförhållandena föreslås 200 miljoner euro.

Det föreslås att statsrådet kan bevilja statlig proprieborgen på högst 600 miljoner euro till Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen som säkerhet för återlåning av Finnair Abp:s arbetspensioner (ArPL-återlåning). Finnair Abp:s affärsverksamhet påverkas i hög grad av de globala effekterna av coronaviruset. Den ständigt minskande efterfrågan och de myndighetsbegränsningar som har trätt i kraft i olika länder har lett till en betydande nedskärning av affärsverksamheten.

För att minska effekterna av coronaviruset föreslås ett tillägg på 0,9 miljoner euro till omkostnaderna för Centret för konstfrämjande för att beviljas som understöd till personer och aktörer inom kultursektorn. Anslagsökningen baserar sig på konst- och kulturstiftelsers donationer.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett tillägg på 398 miljoner euro i anslagen. Propositionen ökar behovet av statens nettoupplåning med ett något mindre belopp, dvs. 397 miljoner euro, när man beaktar ett tillägg på 0,9 miljoner euro under inkomster av blandad natur.  Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 2,6 miljarder euro år 2020.

Finansministeriets ekonomiska avdelnings makroekonomiska prognos, där även konsekvenserna av coronavirusläget beaktas, offentliggörs den 16 april 2020.

Ytterligare information: Markus Lahtinen, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 02955 30417

 
Tillbaka till toppen