Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringen behandlade utvecklingen av den lagstiftning som tillämpas under normala förhållanden i beredskap inför en eventuell andra våg av epidemin

Statsrådets kommunikationsavdelning
9.6.2020 12.51 | Publicerad på svenska 9.6.2020 kl. 17.42
Pressmeddelande 399/2020

Vid sina förhandlingar tisdagen den 9 juni behandlade regeringen hur de åtgärder som epidemiläget härnäst kräver ska kunna genomföras genom att utveckla den lagstiftning som tillämpas under normala förhållanden. Behandlingen utgick från utredningar av samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen och statsrådets kansli. Regeringen fick också en översikt över det epidemiologiska läget av sakkunniga vid Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet. Regeringen kommer att behandla behovet av fortsatt utövning av befogenheter enligt beredskapslagen måndagen den 15 juni.

Regeringen konstaterar att de befogenheter enligt beredskapslagen som tagits i bruk i samband med covid-19-pandemin och som gäller till och med den 30 juni har baserat sig på en bedömning att befogenheterna är nödvändiga för att skydda befolkningen mot följderna av pandemin och för att trygga tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna under undantagsförhållanden. Målsättningen har varit att särskilt säkerställa att social- och hälsovården och kapaciteten inom intensivvården är tillräckliga i en krissituation.

Med stöd av sin hybridstrategi konstaterar regeringen att även om det fortfarande finns en risk för spridning av coronaviruset och en ny upptrappning av epidemin, tyder den epidemiologiska lägesbilden för närvarande på att sjukdomsläget och i synnerhet social- och hälsovårdens tillräcklighet och intensivvårdens kapacitet inte längre efter den 30 juni nödvändigtvis kräver åtgärder som vidtas med stöd av befogenheter enligt beredskapslagen. Innan det fattas något beslut i frågan är det dock nödvändigt att följa upp effekterna av att restriktionerna avvecklas och försäkra sig om grunderna för beslutet. Regeringen kommer att behandla behovet av och grunderna för en fortsatt utövning av befogenheter enligt beredskapslagen den 15 juni.

En tilltagande spridning av den smittsamma sjukdomen covid-19 utgör fortfarande ett hot. Därför bereder sig regeringen på de åtgärder som situationen kräver genom att utveckla den lagstiftning som tillämpas under normala förhållanden. Om situationen så kräver är det också möjligt att på nytt ta i bruk befogenheter enligt beredskapslagen.

Det föreslås ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar

De behov av ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar, hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen som hänför sig till tillämpningen av beredskapslagen bereds så att förslagen kan föreläggas regeringen för beslut i augusti.

Dessutom fortsätter beredningen av ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar i brådskande ordning när det gäller begränsning av användningen av restauranger och andra motsvarande lokaler som används för näringsverksamhet, noggrannare definition av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt beslut om isolering i den berörda personens bostad eller på någon annan plats som den som meddelat beslutet har godkänt eller anvisat.

Regeringen har tidigare beslutat att överlämna propositioner om överföring och precisering av befogenheter enligt beredskapslagen i den lagstiftning som under normala förhållanden tillämpas på läkemedelsförsörjning samt undervisning och utbildning.

Lagstiftning som antagits med anledning av covid-19-epidemin

Sedan undantagsförhållanden utlystes och före den 5 juni har regeringen utfärdat 14 förordningar om ibruktagning och fortsatt utövning av befogenheter enligt beredskapslagen. Dessutom har regeringen överlämnat 44 regeringspropositioner och 4 tilläggsbudgetar till riksdagen (se bilaga). Genom lagförslagen i dessa propositioner har regeringen reagerat på de problem som den akuta krisen till följd av epidemin orsakat samt skapat förutsättningar för ett fungerande samhälle under pandemiförhållanden.

Ändringarna i lagstiftningen har gällt följande helheter: arbetsmarknaden och social trygghet, företagsstöd och företagsfinansiering, den offentliga ekonomin (staten och kommunerna), begränsning av näringsfriheten och avveckling av begränsningarna, migration (säkerställande av tillgången på säsongsarbetskraft), läkemedelsförsörjning, den grundläggande utbildningen, undervisning inom yrkes- och högskoleutbildningen samt trafik och transporter, i synnerhet sjöfarten.

Det har också föreskrivits om temporära ändringar i olika administrativa behandlingsfrister och andra tidsfrister. Lagarna har i regel stiftats så att de är i kraft en viss tid.


Ytterligare information: Pekka Timonen, kanslichef, justitieministeriet, tfn 0295 150 044, Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Sanna Helopuro, lagstiftningsråd, tfn 0295 160 170, statsrådets kansli

Bilagor på finska

 
Tillbaka till toppen