Hoppa till innehåll

Regeringen drog upp riktlinjer för tryggande av tillgången på säsongsarbetskraft

arbets- och näringsministerietinrikesministerietjord- och skogsbruksministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.5.2020 14.08 | Publicerad på svenska 6.5.2020 kl. 18.40
Pressmeddelande 315/2020
Maaseutu

Vid överläggningarna den 6 maj drog regeringen upp riktlinjer för tryggande av tillgången på säsongsarbetskraft på jordbruk och trädgårdsodlingar, när det gäller såväl inresa för utländsk säsongsarbetskraft som incitament för inhemsk arbetskraft.

För att trygga tillgången på inhemsk säsongsarbetskraft fastställde regeringen följande:

  • En tidsbunden höjning av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa bereds
  • Möjligheterna att tillämpa rörlighetsunderstöd enligt lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa utvidgas för viss tid
  • Möjligheten att för viss tid avstå från att tillämpa en förvärvsinkomstgräns för avträdelsestöd realiseras

När det gäller utländsk säsongsarbetskraft beslutade regeringen att häva följande restriktioner i fråga om säsongsarbetares inresa:

  • Medborgare i EU-länder tillåts från och med den 14 maj resa in i landet för säsongsarbete på samma sätt som när det gäller andra arbetsresor.
  • Med tanke på vårens och försommarens behov tillåts från och med den 14 maj inresa för 3 000 personer från länder utanför EU, utöver de 1 500 personer som det tidigare har fattats beslut om. De gällande anvisningarna om transporter och två veckors karantän ska fortsättningsvis tillämpas. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare anvisningar om inresa.
  • För att trygga skörden kommer det före den 31 maj att ges en separat uppskattning av mängden arbetskraft från ingången av juni till utgången av september, med beaktande av covid-19-situationen i utreseländerna och tillgången på inhemsk arbetskraft.

Dessutom föreslår regeringen en temporär ändring av utlänningslagen i fråga om personer som arbetar med uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling och fiske.

Den karenstid som begränsar inledandet av arbete slopas för sådana personer som sökt internationellt skydd och som när lagen träder i kraft har ett ärende som gäller internationellt skydd anhängigt antingen vid Migrationsverket eller vid en förvaltningsdomstol. Tiden för rätten att arbeta förlängs så att rätten att arbeta fortsätter trots ett verkställbart beslut om avlägsnande ur landet så länge utlänningen får mottagningstjänster. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till utgången av oktober 2020.

Ytterligare information: Satu Haapaniemi, jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs specialmedarbetare, tfn 050 400 51 93