Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Ekonomiska styrmedel påskyndar främjandet av cirkulär ekonomi

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.2.2018 9.30
Pressmeddelande 48/2018

Styrmedel har en viktig roll i övergången till cirkulär ekonomi. Den befintliga ekonomiska styrningen gäller i huvudsak avfallspolitik. Ekonomiska styrmedel behövs för att naturresurser ska användas på ett resurseffektivt sätt och för att produkter ska hållas kvar i kretsloppet så länge som möjligt, framgår det av en rapport av Finlands miljöcentral. Rapporten är ett led i projektet ”Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot” (KIMAT) och den lyfter fram internationella exempel och diskussionsunderlag i syfte att utveckla den ekonomiska styrningen.

Med cirkulär ekonomi avses ett ekonomiskt system där materialkretsloppen är så slutna som möjligt. Jungfruliga naturresurser tas i bruk i så liten utsträckning som möjligt, råvaror och produkter samt värdet av dem hålls länge kvar i kretsloppen och avfall återvinns för att användas som nya råvaror. 

Största delen av de nuvarande ekonomiska styrmedlen inom cirkulär ekonomi gäller återvinning av avfall för användning som råvara. I Finland tas det ut avfallsskatt och avfallsavgifter. Dessutom är beskattningen av dryckesförpackningar och retur- och pantsystemet fungerande. I vissa andra EU-länder kompletteras dessa av skatt på avfallsförbränning, förpackningsskatter och så kallade ”pay as you throw”-system. Även på detta område bör styrmedlen utvecklas, så att till exempel det mål för EU:s plaststrategi som gäller höjd återvinningsgrad för plast ska kunna uppnås.

Naturresurser ska användas på ett resurseffektivt sätt och produkter återvinnas

Att sätta pris på användningen av naturresurser, med undantag för energiförbrukningen, är fortfarande relativt ovanligt. De negativa konsekvenser som användningen av naturresurser har för miljön och hälsan kunde överföras på priserna exempelvis genom beskattningsåtgärder.

Ett centralt mål för den cirkulära ekonomin är att hålla produkter kvar i kretsloppen så länge som möjligt. Innovationer, produktdesign och affärsverksamhetsmodeller inom ramen för cirkulär ekonomi kan främjas genom nedskärningar i stöd som är skadliga för den cirkulära ekonomin och genom omfördelning av företagsstöd.

Fördelen med ekonomiska styrmedel är att de kan avhjälpa marknadsstörningar som för närvarande fördröjer övergången till cirkulär ekonomi. Ekonomiska styrmedel är dock bara styrmedel bland många andra. Styrmedlen bör utvecklas som en helhet så att de stöder varandras effekter. Det är också viktigt att utvärdera och följa upp vilka effekter styrmedlen har.

Halvtidsrapporten om KIMAT-projektet har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016. Projektet genomförs av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Finlands miljöcentral och Motiva Oy. I projektets följande faser identifieras värdekedjor som är viktiga med tanke på den cirkulära ekonomin och ekonomiska styrmedel som kan främja värdekedjorna. Dessutom tillämpas modellering för noggrannare bedömning av de valda styrmedlens effekter.

Halvtidsrapporten om KIMAT-projektet (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Läs mer (på finska)

Ytterligare information: Sarianne Tikkanen, forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 717, [email protected]