Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen: Bara drygt hälften av låginkomsttagarna är tillitsfulla inför framtiden

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.11.2023 16.55 | Publicerad på svenska 21.11.2023 kl. 15.17
Pressmeddelande

Ungas och låginkomsttagares framtidstro har blivit klart sämre under hösten när man jämför med läget i början av året. Enligt statsrådets kanslis Medborgarpulsen-enkät har framtidstron minskat kraftigare bland kvinnor än bland män.

Bland låginkomsttagare är 54 procent och bland 15–29-åringar 64 procent åtminstone ganska tillitsfulla inför framtiden.

När man ser enligt inkomstklass har framtidstron hållit sig på ungefär samma nivå enbart bland personer med goda inkomster.

”Bara något över hälften av låginkomsttagarna är ganska eller mycket tillitsfulla inför framtiden. Förändringen är oroväckande, eftersom låginkomsttagarnas framtidstro redan tidigare var klart svagare än de övriga befolkningsgruppernas”, säger Juho Jyrkiäinen, som är ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.

Upplevelsen av rättvisa i samhället har blivit något starkare i november jämfört med början av hösten, då man kunde konstatera en klar nedgång. 69 procent anser nu att samhället är åtminstone ganska rättvist, medan motsvarande andel i september var 64 procent. Upplevelsen av rättvisa är dock fortfarande svagare än under de senaste åren i allmänhet.

Detta var 50:e gången som statsrådets kanslis Medborgarpulsen-enkät genomfördes. Medborgarpulsen-enkäter har genomförts sedan våren 2020.

Allt färre anser att regeringen ska fokusera på hållbara offentliga finanser

Finländarnas syn på vilka frågor regeringen ska fokusera på är liknande som tidigare. De betonar utmaningarna inom hälso- och sjukvården, utbildningen och den offentliga ekonomin.

Andelen respondenter som lyfter fram hållbara offentliga finanser som en av de viktigaste frågorna har minskat till 34 procent. Något fler respondenter än tidigare ser en fungerande hälso- och sjukvård som en av de viktigaste frågorna, då 65 procent av respondenterna lyfter fram det temat.

Förtroendet för olika institutioner har i stort sett hållit sig på samma nivå under hela hösten. Förtroendet för regeringen har ökat något jämfört med början av hösten. Nu litar 45 procent på regeringen, efter att siffran som lägst landade på 41 procent i september.

Beredskapen att ta emot ukrainska flyktingar har minskat något under hösten, men ligger fortfarande på en relativt hög nivå (68 procent).

Den 50:e omgången av Medborgarpulsen-enkäten genomfördes mellan den 8 och den 13 november 2023. Medborgarpulsen-enkäter genomförs för att utreda allmänhetens åsikter om aktuella teman och myndigheternas verksamhet. Därtill utreds svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Statistikcentralen ansvarar för insamlingen av enkätmaterialet.

Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181