Hoppa till innehåll

Ändringar i restriktionerna på grund av coronavirusepidemin från och med den 1 juni

arbets- och näringsministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2020 10.06
Pressmeddelande 373/2020

Coronarestriktionerna avvecklas stegvis och på ett kontrollerat sätt från och med den 1 juni. Målsättningen är att bromsa epidemin på ett sätt som i så liten utsträckning som möjligt har negativa konsekvenser för människor, företag, samhället och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna. Från och med ingången av juni blir det lättnader bland annat i begränsningarna av sammankomster, ordnandet av olika tillställningar och evenemang samt öppethållningen av offentliga lokaler. Samtidigt öppnas också restauranger och kaféer för kunderna med vissa begränsningar. På fredagen beslutade regeringen att turism i hemlandet tillåts med beaktande av hälso- och säkerhetsanvisningarna.

Ändringar i begränsningen av offentliga tillställningar

Offentliga tillställningar med högst 50 personer tillåts från och med den 1 juni. Begränsningarna gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus.

Med allmänna sammankomster avses demonstrationer och andra tillställningar som är öppna för alla och som omfattas av mötesfriheten. Offentliga tillställningar är nöjesevenemang, tävlingar, föreställningar eller andra med dessa jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten. Regeringen rekommenderar att anvisningarna om säkerhetsavstånd och hygien iakttas också här.

Bland annat samtidig vistelse på offentliga idrottsplatser eller i köpcentrum är däremot inte sådana möten eller sammankomster som avses i lagen och begränsningen gäller alltså inte dessa.

Begränsningen gäller inte heller privata tillställningar, såsom privata fester eller privata möten. Regeringen rekommenderar dock att privata tillställningar inte ordnas för över 50 personer. Också vid dessa tillställningar är det bäst att hålla ett par meters avstånd till andra och iaktta god hand- och hosthygien.

Med specialarrangemang är det också möjligt att ordna offentliga tillställningar för över 50 och högst 500 personer inomhus och på avgränsade platser utomhus. Regionförvaltningsverken har ställt som villkor att sådana sammankomster ordnas med iakttagande av den anvisning av den 14 maj 2020 som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har gett om förhindrande av coronavirussmitta. Offentliga tillställningar med över 500 personer är förbjudna till och med den 31 juli.

Regionförvaltningsverkens föreskrifter i fråga om begränsningar av sammankomster är av allmän karaktär och tar inte ställning till enskilda evenemang. Arrangörerna ansvarar för att genomföra sina tillställningar och evenemang så att smittläget inte förvärras. Arrangörerna ska själva bedöma hur de på bästa möjliga sätt kan följa föreskrifterna om begränsning av antalet deltagare, säkerhetsavstånd och hygien.

Polisen övervakar begränsningarna av sammankomster

Polisen övervakar iakttagandet av de begränsningar av sammankomster som regionförvaltningsverken bestämt om enligt sina befogenheter. Polisen ska se till att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ordnas med iakttagande av maximiantalet deltagare och i enlighet med lagen om sammankomster. Polisen övervakar inte att hygienanvisningarna följs, utan evenemangsarrangörerna ska själva sörja för att coronaviruset inte sprids.

Polisen ingriper inte i andra tillfälliga sammankomster och privata tillställningar, om de inte äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten.

Offentliga lokaler, bland annat bibliotek och simhallar, öppnas igen  

Offentliga inomhuslokaler som hittills varit stängda öppnas på ett kontrollerat sätt från och med ingången av juni. Det gäller bland annat statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler.

Till exempel konserter, teaterföreställningar, biografföreställningar, festivaler och kulturevenemang är sådana offentliga tillställningar som omfattas av de beslut om begränsningar som regionförvaltningsverket fattat med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Bibliotekens och museernas kontinuerliga normala verksamhet anses inte vara en offentlig tillställning, vilket betyder att begränsningarna inte gäller denna verksamhet. Begränsningarna i fråga om offentliga tillställningar gäller dock evenemang som ordnas av bibliotek och museer. Vid dessa evenemang ska det gällande maximiantalet deltagare på 50 personer, eller 500 personer genom specialarrangemang, iakttas.

Idrottstävlingar och idrottsserier kan ordnas från och med ingången av juni med specialarrangemang. De begränsningar i antalet personer och andra begränsningar som gäller offentliga tillställningar bör iakttas, likaså Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar.

Begränsningarna i fråga om offentliga tillställningar gäller inte den kontinuerliga normala verksamheten i simhallar och idrottsanläggningar. De som driver idrottshallar och idrottsanläggningar måste själva bedöma hur myndigheternas anvisningar kan tillämpas på bästa möjliga sätt för att trygga både kundernas och personalens säkerhet.

I sin anvisning av den 14 maj 2020 rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet att lägerverksamheten för barn och unga försiggår i grupper om högst 50 personer.

Också i verksamhet som inte omfattas av begränsningarna av sammankomster är det viktigt att beakta allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang som förhindrar spridning av viruset.

Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har utfärdat anvisningar om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga lokaler. Museiverket har gett närmare rekommendationer om museernas verksamhet, och regionförvaltningsverken har gett rekommendationer om särskilda frågor som gäller bibliotekens verksamhet.

Restauranger och kaféer öppnas med vissa restriktioner

Restauranger och kaféer öppnas för kunder samtidigt i hela landet vid ingången av juni med vissa begränsningar. Då träder lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar i kraft. Lagen är i kraft 1.6.2020–31.10.2020. Republikens president stadfäste lagen och statsrådet gav en förordning om restaurangernas öppnande den 29 maj.

Restauranger och kaféer får hålla öppet mellan klockan 6 och 23. Servering av alkoholdrycker är tillåten endast mellan klockan 9 och 22. Antalet kunder inomhus i restauranger begränsas till hälften av det normala antalet kundplatser.

Statsrådet ska regelbundet bedöma om begränsningarna på olika områden i lagen och förordningen är nödvändiga för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Restaurangerna förpliktas att iaktta särskilda hygienkrav och att se till att avståndet mellan kunderna är tillräckligt stort. Alla kunder ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en disk. Kunderna kan själva hämta sina inköp till exempel från disken, men de får inte servera sig själva mat och dryck till exempel från ett buffébord.

Resor i hemlandet möjliga bara hälso- och säkerhetsanvisningarna beaktas

Man får resa i hemlandet bara hälso- och säkerhetsanvisningarna för att hindra coronavirusets spridning beaktas. Det är viktigt att såväl resenärer som företag inom resebranschen förbinder sig till åtgärderna för att förebygga smittspridning. Regeringen fattade beslut om ärendet genom ett skriftligt förfarande fredagen den 29 maj.

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet utarbetat anvisningar för hur resande inom landet kan återupptas på ett tryggt sätt. Anvisningarna träder i kraft den 29 maj 2020. Företagen inom resebranschen och resenärerna ansvarar för att anvisningarna följs och tillämpas.

Ytterligare information
Polisstyrelsens medietelefon (under tjänstetid), tfn 050 399 9039, [email protected] (övervakningen av begränsningarna av sammankomster)
Esko Ranto, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 115 (idrotts- och ungdomsfrågor)
Riitta Kaivosoja, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 129 (kultur- och konstpolitiken)
Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected] (restauranger)
Ida Müller, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7033 (resande)
Paula Tiittala, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3744 (resesäkerhet)

Telefonrådgivning
Den riksomfattande telefontjänsten ger allmän information om coronaviruset. Telefontjänsten ger inte hälsorådgivning eller handledning i akuta situationer. Rådgivning ges på numret 0295 535 535 vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.

Läs mer
Begränsningarna på grund av coronaviruset på statsrådets webbplats
Vanliga frågor, Regionförvaltningsverkets webbplats
Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum