Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsminister Antti Rinne vid riksdagens diskussion om meddelandet om regeringsprogrammet

Statsrådets kommunikationsavdelning 11.6.2019 12.03 | Publicerad på svenska 11.6.2019 kl. 12.10
Tal
Pääministeri Antti Rinne

(med reservation för ändringar)

Ärade talman!

Det är en ära att överlämna programmet för det nya decenniets första regering i form av ett meddelande till riksdagen. I regeringsprogrammet redogör vi för en gemensam framtidsvision – vad regeringens fem partier har kommit överens om för att förnya och utveckla Finland.

Förnyelse och utveckling är vad Finland och finländarna behöver. Den nordiska välfärdsmodellen, det vill säga en tryggad försörjning, välfungerande social- och hälsotjänster samt högklassig utbildning, kompetens och en miljö som starkt stöder företagsamhet, skapar en god grund för reformarbetet. Finland befinner sig nämligen i en situation där vi inte kan låta bli att genomföra reformer.

Världen omkring oss förändras snabbare än kanske någonsin tidigare. Klimatförändringen, globaliseringen, urbaniseringen, befolkningens åldrande och den tekniska utvecklingen förändrar Finland och hela världen på ett aldrig tidigare skådat sätt.

Därför vore det helt ansvarslöst att inte göra betydande satsningar på kompetens, utbildning, välfärd och jämlikhet. Endast ett djärvt och beslutsamt Finland som förbinder sig till reformer klarar sig på 2020- och 2030-talen. Därför behöver vi framtidsgärningar, sociala investeringar, för att säkerställa vår nordiska välfärdsstats framgång under de kommande decennierna. Vårt mål är ett kunnigt och inkluderande Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Förändringarna i världen kräver ett nytt strategiskt sätt att tänka, smidighet och förmåga att reagera på förändringarna. Vi har utarbetat regeringsprogrammet på ett nytt sätt, eftersom man sällan får något nytt till stånd om man gör som man alltid gjort förut. Det fenomenbaserade beredningsarbetet visade sig vara ett utmärkt sätt att utarbeta regeringsprogrammet. Vår tids stora utmaningar håller sig nämligen inte inom gränserna för ministeriernas förvaltningsområden. Det behövs samarbete och förvaltningsövergripande strategiskt arbete.

I regeringsprogrammet, som överlämnas till riksdagen för behandling i form av statsrådets meddelande, redogör vi för en gemensam lägesbild, mål och metoder för att nå målen.

Varje mål och metod syftar till att morgondagen ska vara bättre än i dag. Att finländarnas framtid ska vara ljusare och bättre. Att ingen äldre person ska behöva vara rädd för att åldras. Att alla unga ska ha hoppfulla framtidsutsikter. Att Finland ska vara ett bra land att arbeta och vara företagare i, ett land där man kan skapa ny tillväxt för att lösa problemen i världen.

Regeringsprogrammet och den politik som det nya decenniets första regering bedriver innebär att vi inte ryggar tillbaka för utmaningar. Tvärtom är vi beredda att modigt och målmedvetet möta dem och ta itu med dem. Vi värnar om rättvisa och hopp. Om att var och en i hela landet ska ha framtidstro och därmed våga skapa ett bättre liv för sig själv och sina närstående.

Den här regeringen agerar på ett ansvarsfullt sätt för att stärka förtroendet.

Den river inte, utan bygger upp.
Den skapar inte motsättningar, utan slår vakt om samförstånd.
Den sprider inte rädsla, utan skapar möjligheter.
Den skapar inte ojämlikhet, utan bidrar till välfärd och jämlikhet.

Ärade talman!

Den första helheten i regeringsprogrammet gäller en fråga där vi beslutsfattare inte har råd att misslyckas. Vi har ingen tid att förlora när det gäller att finna en lösning på klimatförändringen. Tiden för undanflykter är förbi.

Vi är övertygade om att den nordiska välfärdsstaten i kombination med en ansvarsfull och hållbar användning av naturresurser är den samhällsmodell som garanterar vårt lands framtida konkurrenskraft. Vi gör upp en färdplan för ett utsläppsfritt Finland. Och eftersom vi har jorden till låns av de generationer som kommer efter oss, garanterar vi de kommande generationerna rätten till en livsduglig miljö och en hållbar ekonomi.

Världen på 2020-talet behöver föregångare. Ett ekologiskt hållbart Finland visar vägen då det gäller att stävja klimatförändringen och trygga den biologiska mångfalden. Som ett föregångsland är Finland större än sin storlek när det gäller att finna lösningar på mänsklighetens gemensamma utmaning. Detta öppnar nya möjligheter för forskningen, kunnandet, innovationerna och företagen.

Användningen av naturtillgångar ska ställas i relation till målen för en hållbar utveckling. De lösningar vår industri och vårt jord- och skogsbruk väljer ska fungera som exempel för andra. De finländska skogarna och ett hållbart nyttjande av dem samt vår matproduktion utgör en viktig del av arbetet med att bekämpa klimatförändringen, inte en källa till problem.

Regeringen förbinder sig att agera på ett sätt som bidrar till ett klimatneutralt Finland 2035. Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Vi satsar betydligt mer på naturvård. Vi satsar på cirkulär ekonomi, förbättrar miljöskyddet i anslutning till gruvor samt förbättrar djurens välbefinnande. Vi ser till att klimatförändringen bekämpas på ett sätt som är socialt rättvist ur medborgarnas synvinkel.

Ärade talman!

Regeringens mål att nå en hållbar ekonomisk tillväxt stöder sig förutom på sysselsättningsgraden också på förbättrad arbetsproduktivitet. Våra framgångar beror på vår förmåga att ta vara på de möjligheter som förändringen erbjuder och att utveckla våra befintliga styrkor. Därför måste Finlands utbildning vara av toppklass i världen.

Regeringen har förbundit sig till en ansvarsfull ekonomisk politik där man tar väl hand om de offentliga finanserna och ser till att de är hållbara. I en nordisk välfärdsstat ska ekonomin tjäna människan, inte tvärtom.

En ansvarsfull ekonomisk politik betyder att de offentliga finanserna är i balans i slutet av valperioden och att man samtidigt också gör nödvändiga reformer och investeringar som stärker den ekonomiska hållbarheten och produktiviteten även på lång sikt. På ren svenska: det behövs betydande framtidsinvesteringar i kunnande, utbildning och forskning.

Den här regeringen satsar på kunnande.
Den här regeringen satsar på utbildning.
Den här regeringen satsar på framtiden.

Grundskolereformen på 1960- och 1970-talet var kanske den viktigaste enskilda reformen i vår välfärdsstat, trots att många då också motsatte sig den. Likadan kritik har nu framförts mot regeringens beslut att höja läropliktsåldern till 18 år.

Med enbart grundskoleutbildning i bagaget får man emellertid inte längre jobb och lär sig inte heller de färdigheter som behövs i framtidens arbetsliv. Det behövs starka basfärdigheter samt förmåga att lära sig och att tillägna sig nya saker. Därför är en höjning av läropliktsåldern och avgiftsfri utbildning på andra stadiet så viktiga.

Mitt budskap till kritikerna är: ta er äntligen över från fel sida av historien! Det är bara utbildning och kunnande som kan hjälpa oss i den internationella konkurrensen också i framtiden. Endast om alla ges lika villkor och möjligheter att försöka uppfylla sina drömmar och nå sin fulla potential kan vi blomstra som nation.

I samband med att läroplikten förlängs stärker vi individens tidigare utbildningsväg med början från småbarnspedagogiken, där det är meningen att fler barn ska delta. För varje ung person ska det med hjälp av olika utbildningsalternativ byggas en egen väg.

Universiteten och yrkeshögskolorna ska garanteras stabilitet och arbetsro så att de kan utvecklas, och basfinansieringen ska stärkas.

Ärade talman!

De viktigaste målen för regeringsperiodens ekonomiska politik och sysselsättningspolitik är att höja sysselsättningsgraden till 75 procent och öka antalet sysselsatta med minst 60 000 till utgången av 2023. I en normalsituation för den globala ekonomin ska de offentliga finanserna vara i balans 2023. Genom besluten i regeringsprogrammet minskar ojämlikheten och inkomstskillnaderna.

Vi vill att Finlands ska ha det bästa arbetslivet i världen. Vi genomför reformer som stärker förtroendet och jämlikheten på arbetsmarknaden. Vi gör det lättare särskilt för små företag att växa, och vi stärker dialogen mellan anställda och arbetsgivare på arbetsplatserna. Vi investerar i infrastruktur, och på så sätt reagerar vi på klimatförändringen och tryggar tillväxtförutsättningarna i hela landet.

Ärade talman!

Social hållbarhet innebär att vi tar hand om dem som är i störst behov av hjälp i livet. Särskild vikt fäster vi vid barnfattigdom och de bostadslösas ställning. Vi förbättrar äldres försörjning genom att höja de allra minsta pensionerna med nettobeloppet 50 euro per månad – och genom trepartssamarbete söker vi metoder för att kunna höja pensioner under 1 400 euro med sammanlagt 100 euro utan att arbetspensionsavgifterna höjs. Vi stärker vårdgarantin, så att det i fortsättningen går att få icke-brådskande vård inom en vecka. I äldreomsorgen slår vi fast en minimidimensionering av personal på 0,7 inom heldygnsomsorgen.

Vi tryggar högklassiga social- och hälsovårdstjänster för alla finländare i hela landet. I regeringens social- och hälsovårdsmodell bär den offentliga sektorn huvudansvaret för ordnandet och produktionen av de tjänster som är livsviktiga för människorna. Till en marknadsmodell säger vi klart och tydligt nej. En reform av den sociala tryggheten ska inledas på parlamentarisk grund. Förändringarna i omvärlden förutsätter att tryggandet av försörjningen i välfärdsstaten bestäms på ett enkelt sätt och med hänsyn till människors behov.

Vi reformerar beskattningen så att den stöder målet om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Det innebär att sådant som är skadligt för miljön och hälsan beskattas hårdare än tidigare. Vi stärker skatteunderlaget, vilket gör det möjligt att lindra beskattningen av låg- och medelinkomsttagare. Vi tar på allvar itu med att motverka kringgående av skatt och aggressiv skatteplanering i Finland och internationellt.

Vi tror att en ansvarsfull och rättvis ekonomisk politik stärker människors tillförsikt inför framtiden.

Vi tror att reformer som baserar sig på principen om hållbar utveckling ökar människors förtroende för politiken.

Vi tror att välfärden i hela samhället och människors känsla av delaktighet ökar, om man stärker jämlikheten, ökar jämställdheten mellan kvinnor och män, underlättar samordningen av arbete och familjeliv och förbättrar social- och hälsovårdstjänsterna. För oss är det viktigt att värna om och stärka rättsstatsprincipen och att trygga myndigheternas verksamhetsförutsättningar inom olika sektorer.

Vårt mål är att möjliggöra och stödja. Det är ju det som politik handlar om.

Ärade talman!

Den centrala värdegrunden för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är arbete för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demokrati, fred, stabilitet, tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet.

Finland tillhör ingen militär allians. Finland sörjer för ett trovärdigt nationellt försvar och för tillräckliga resurser för det. Finlands försvarsförmåga grundar sig även i fortsättningen på allmän värnplikt, en utbildad reserv, försvar av hela landet och en hög försvarsvilja.

Finland är en del av Norden och bedriver ett nära samarbete med de övriga nordiska länderna.

När det gäller yttre förbindelser är Europeiska unionen Finlands viktigaste referensram, kanal för påverkan och säkerhetsgemenskap. Till grunderna för Finlands säkerhets- och försvarspolitik hör att det finns ett nationellt spelrum och valmöjligheter. Detta gör att möjligheten att ansöka om medlemskap i Nato kvarstår. Finland fortsätter det omfattande Natosamarbetet, som grundar sig på ett partnerskap.

Finland ska höra till de länder som för EU framåt, inte endast under det stundande ordförandeskapet utan även efter det. Endast en aktiv roll i EU garanterar Finland de bästa möjliga resultaten. Att Finland är aktivt gynnar också hela resten av Europa.

Finland förbinder sig starkt till EU-medlemskapet, till att utveckla unionen och till en politik i samklang med unionens grundläggande värderingar. Vi betonar att en av EU:s grundläggande uppgifter är att skapa välfärd för medborgarna. Därför infriar också EU sitt existensberättigande genom att skapa socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar välfärd.

Ärade talman!

Det nya decenniets första regering minskar ojämlikheten och förbättrar ställningen för låginkomsttagare. Vi genomför framtidsinvesteringar och framtidsreformer som stärker ekonomin och sysselsättningen. Vi motverkar klimatförändringen med en aktiv klimatpolitik.

Vi uppmanar alla medborgare, organisationer och aktörer inom näringslivet och politiken att delta i arbetet för att göra Finland till ett samhälle med en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

Tillsammans kan vi lotsa in Finland inte bara på 2020-talet, utan längre, in på 2030-talet. Mot en framtida nordisk välfärdsstat, där var och en kan känna sig delaktig oberoende av förmögenhet och bostadsort, och där var och en kan känna tillförsikt inför framtiden.

Antti Rinne
Tillbaka till toppen