Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Restauranger får stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.5.2020 18.15 | Publicerad på svenska 6.5.2020 kl. 20.51
Pressmeddelande 318/2020
Arbetsminister Tuula Haatainen och överdirektör Antti Neimala från arbets- och näringsministeriet

Regeringen har kommit överens om en modell för att stödja restaurangerna i anställningen av arbetstagare och kompensera för de kostnader som företagen inte har kunnat anpassa till det förändrade läge som uppkommit till följd av den lagstadgade begränsningen av verksamheten. Regeringen ska inom de närmaste dagarna överlämna en proposition till riksdagen.

Förplägnadsrörelsen har begränsats kraftigt genom lagstiftning för att förhindra spridningen av coronaviruset. Restauranger, kaféer och serveringsställen ska hållas stängda för kunder i hela landet 4.4–31.5.2020. När riksdagen godkände begränsningarna förutsatte den gottgörelse för skäliga kostnader och åtgärder för att lindra konsekvenserna av begränsningarna.

"Coronakrisen har haft påfallande stora konsekvenser för restaurang- och kaféföretagarnas affärsverksamhet, och de stödformer som hittills har tillämpats och andra åtgärder som har beretts för att lindra konsekvenserna räcker inte till för att uppfylla de villkor som riksdagen ställt. Därför har vi berett en stödmodell för restaurangbranschen", förklarar arbetsminister Tuula Haatainen.

"Vi har som mål att ge skälig gottgörelse för begränsningsåtgärderna och uppmuntra företagen att anställa. Med den här modellen kan vi utöver att stödja företagen också se till att så många som möjligt som permitterats eller sagts upp på grund av coronavirusepidemin kan återvända till arbetet", säger minister Haatainen.

Beloppet av stödet och gottgörelsen är företagsspecifikt

Den modell som arbets- och näringsministeriet har berett består av två delar som kompletterar varandra: stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar. Beloppet av stödet och gottgörelsen är företagsspecifikt. Förplägnadsrörelsernas storlek och affärsverksamhetens omfattning är väldigt varierande inom branschen.

Stöd för återanställning:

 • Stöd beviljas för företagens förmåga att sysselsätta arbetstagare när verksamheten inleds på nytt.
 • Stödets belopp är 1 000 euro per arbetstagare. En förutsättning för beviljande av stöd är att företaget betalar en lön på minst 2 500 euro till arbetstagaren under de följande tre månaderna efter den månad då begränsningen upphävdes.
 • Stödet beviljas högst för det antal heltidsanställda som arbetade i företaget före krisen. Ett företag kan beviljas stöd för högst 800 personer.
 • Eventuella andra stöd som företaget får kan påverka det slutliga stödbeloppet.
 • Stödet beviljas på ansökan. Stödet beviljas av NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Gottgörelse för verksamhetsbegränsningar:

 • Det beviljas en skälig gottgörelse för att begränsningslagen påverkat förplägnadsföretagens möjligheter att sköta oflexibla löpande kostnader.
 • Beloppet av gottgörelsen fastställs enligt hur mycket företagets försäljning har minskat i april jämfört med den genomsnittliga försäljningen i januari–februari. Beloppet av gottgörelsen bestäms utifrån förändringen i företagets försäljning under en enskild månad: endast den andel av de oflexibla löpande kostnaderna som motsvarar förändringen gottgörs. Som skälig gottgörelse betraktas 15 procent.
 • Gottgörelsen kompenserar inte den nedgång i försäljningen som kalkylmässigt utnyttjas när gottgörelsen fastställs. Gottgörelsen kan uppgå till högst 500 000 euro.
 • För företag som under januari–februari hade en genomsnittlig försäljning på över en miljon euro uppgår gottgörelsebeloppet till 5 procent för den del som överstiger en miljon.
 • Från beloppet dras det av eventuella stöd som företaget fått av närings-, trafik- och miljöcentralen eller Business Finland med anledning av coronaepidemin.
 • Gottgörelsen betalas till företagen i form av en massutbetalning, i regel utan ansökan, på basis av de företagsspecifika mervärdesskatteuppgifter som fås från Skatteförvaltningen. För en del företag, till exempel företag som ansökt om andra stöd, beviljas gottgörelsen på ansökan. Stödet beviljas av NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.
 • Gottgörelsen betalas i två poster till de företag som får gottgörelsen som massutbetalning. Den första posten betalas ut så snabbt som möjligt.
 • Kostnadseffekten av stödet för återanställning uppgår till ca 40 miljoner euro, om 40 000 arbetstagare återanställs. Kostnadseffekten av den gottgörelse som beviljas på grund av verksamhetsbegränsningarna beräknas i sin helhet uppgå till ca 83 miljoner euro för sammanlagt två månader.
 • Regeringen har som mål att lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag ska träda i kraft så snart som möjligt. Ikraftträdandet av lagen förutsätter att Europeiska kommissionen har godkänt det statliga stöd som ingår i lagförslaget. Propositionen hänför sig till den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2020.

Arbets- och näringsministeriet informerar närmare om ikraftträdandet av lagen samt om anvisningarna för hur företag kan ansöka om stöd och få gottgörelse.

Ytterligare information:

Piia Rekilä, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 396 3574

Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 9483

Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 062

Antti Neimala, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 039

Jan Hjelt, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 940

 
Tillbaka till toppen