Hoppa till innehåll

Regeringen fattade beslut om den femte tilläggsbudgetpropositionen för 2020

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.9.2020 13.36
Pressmeddelande 550/2020
kuvituskuva

Torsdagen den 3 september fattade regeringen beslut om den femte tilläggsbudgetpropositionen för 2020. I sin proposition föreslår regeringen ett anslag på 60 miljoner euro för finansiering av en temporär epidemiersättning. Propositionen fokuserar endast på nödvändiga anslagsbehov som måste behandlas före den sjätte tilläggsbudgetpropositionen för 2020. Den sjätte tilläggsbudgetpropositionen lämnas enligt planerna till riksdagen den 29 oktober 2020.

Temporär epidemiersättning


För finansiering av den temporära epidemiersättningen föreslås ett anslag på 60 miljoner euro. Syftet med ersättningen är att stödja de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt i samhället i denna situation där restriktionerna i samband med covid-19-epidemin har orsakat extra kostnader. Stödet ska omfatta de personer som har fått grundläggande utkomststöd under den tid restriktionerna har gällt, förutsatt att de fortfarande är mottagare av grundläggande utkomststöd under den tid stödet betalas ut hösten 2020.

Övriga ändringar i anslagen

För ersättningar i samband med researrangörers konkursfall föreslås ett nytt förslagsanslag på 2 miljoner euro. Av anslaget betalas ersättningar till konsumenterna för inställda paketresor till följd av coronavirussituationen, om ersättningar inte kan betalas ur de säkerheter som ställts av researrangören.

För komplettering av understöd som ersätter kostnader för företag inom jordbruket och trädgårdsodlingen och företag på landsbygden föreslås 30 miljoner euro. Samtidigt minskas de uppskattade utgifterna för kostnadsstödet för företag med 30 miljoner euro.

Inkomstposterna höjs i och med att betalningslindringar utnyttjats i mindre utsträckning än beräknat

Under våren underlättades betalningsarrangemang inom beskattningen som ett led i åtgärderna för att lindra konsekvenserna av coronavirussituationen för företagen och för den ekonomiska aktiviteten. Dröjsmålsräntan i samband med skattebetalningen sänktes och det blev möjligt att återbetala mervärdesskatter som betalats under första halvåret och inkludera dem i betalningsarrangemang inom beskattningen. Utifrån uppgifter om det faktiska utfallet har betalningslindringar utnyttjats i mindre utsträckning än beräknat. Detta ökar skatteinkomsterna för det innevarande året, i och med att det till nästa år överförs mindre skatteinkomster i samband med betalningsarrangemang än väntat.

I och med att uppskattningen i fråga om utnyttjande av betalningslindringar har ändrats föreslås det att intäktskalkylen över mervärdesskatt, samfundsskatt och skatten på försäkringspremier höjs. Det största tillägget, 922 miljoner euro, gäller intäkterna från mervärdesskatten. I tillägget ingår också en utvidgning av den tidsbundna skattesats på 0 procent som under vissa förutsättningar tillämpas på försäljning i Finland och gemenskapsinterna förvärv inom EU-området av varor som behövs för bekämpning av covid-19-epidemin. Enligt förslaget ska skattesatsen även användas i augusti–oktober 2020.

Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna ökades på grund av betalningsarrangemangen i den andra tilläggsbudgeten för 2020. Enligt de senaste uppskattningarna minskar ändringarna i betalningsarrangemangen för beskattningen kommunernas skatteinkomster mindre än beräknat på våren. Därför föreslås det att kompensationen till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna minskas med 429 miljoner euro.

Den femte tilläggsbudgetpropositionen minskar behovet av nettoupplåning till 17,6 miljarder euro

Med beaktande av att de ordinarie inkomsterna enligt den femte tilläggsbudgetpropositionen för 2020 ska öka med 1 021 miljoner euro och anslagen minska med 234 miljoner euro, kommer statens behov av nettoupplåning att minska med 1,3 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas således uppgå till cirka 17,6 miljarder euro 2020. Statsskulden beräknas vid utgången av 2020 uppgå till cirka 124 miljarder euro, vilket är cirka 54 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Finansministeriet publicerar den 5 oktober 2020 en ny makroekonomisk prognos.
 

Ytterligare information: Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 998, och Markus Lahtinen, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 530 417