Hoppa till innehåll

Regeringsbildningen efter riksdagsvalet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.4.2019 13.52
Nyhet 202/2019

Regeringsbildningen inleds efter att den nya riksdagen har konstituerat sig och riksmötet har öppnats. En företrädare för den riksdagsgrupp som i valet fått in flest ledamöter i riksdagen sammankallar företrädarna för riksdagsgrupperna till överläggningar, där man kommer överens om vem som ska leda regeringssonderingarna.

Regeringssonderaren delar ut en lista med frågor till riksdagsgrupperna, för att reda ut vilka åsikter partierna har om de frågor som sonderaren anser vara av central betydelse med tanke på regeringsbildningen.

Utifrån de svar som kommit in inom den överenskomna tidsfristen och sina diskussioner med riksdagsgrupperna meddelar regeringssonderaren vilka grupper som inleder förhandlingarna om den nya regeringen.

Vid de därpå följande, egentliga regeringsförhandlingarna förhandlar grupperna om regeringens program och kommer överens om antalet ministrar, fördelningen av ministerposterna och arbetsfördelningen mellan partierna.

Utifrån förhandlingsresultatet och efter att ha hört riksdagens talman meddelar republikens president riksdagen vem som är statsministerkandidat, varefter riksdagen väljer statsministern. Om kandidaten vid öppen omröstning i riksdagen har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, väljs han eller hon till statsminister.

Presidenten utnämner statsministern och regeringens övriga ministrar vid föredragning för republikens president. Närvarande är den avgående regeringens ministrar som beviljas avsked vid samma föredragning.

Genast efter utnämningen samlas den nya regeringen till ett konstituerande sammanträde, som inleds med att ministrarna avlägger tjänsteed eller avger tjänsteförsäkran och domarförsäkran om de inte redan tidigare gjort det.

Vid statsrådets första allmänna sammanträde beslutar regeringen också om arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium, de lagstadgade ministerutskottens sammansättning och statsministerns och de övriga ministrarnas ställföreträdare. Regeringsprogrammet överlämnas till riksdagen i form av ett meddelande. Efter att ha diskuterat meddelandet röstar riksdagen om förtroendet för regeringen.