Hoppa till innehåll

Finland en av föregångarna under det internationella klimatmötet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.12.2017 20.09 | Publicerad på svenska 13.12.2017 kl. 16.28
Pressmeddelande 588/2017
Kuva: Ranskan presidentin kanslia

Under klimattoppmötet i Paris lyfte statsminister Juha Sipilä i sitt anförande med eftertryck fram Finlands starka motivation och roll som föregångare i klimat- och miljöfrågor. I det internationella mötet ”One Planet Summit”, som franska staten, FN och Världsbanken ordnade i Paris tisdagen den 12 december, deltog stats- eller regeringschefer från mer än 50 länder. Syftet med mötet, som ordnades exakt två år efter att klimatavtalet från Paris ingicks, var att stödja genomförandet av Parisavtalet.

Den globala uppvärmningen hotar överskrida den övre gräns på två grader som fastställdes i klimatavtalet från Paris 2015. Ett centralt syfte med toppmötet i Paris var att samla in tilläggsfinansiering för att bekämpa klimatförändringen. Finland berättade om den klimatfond som landet i oktober inrättade tillsammans med Internationella finansieringsbolaget IFC. Finland kanaliserar 114 miljoner euro i utvecklingssamarbetsmedel till fonden, och avsikten är att också få med en betydande mängd privat kapital.

Via fonden placeras medlen i projekt i de fattigaste länderna så att klimatförändringen ska kunna begränsas. Samtidigt är avsikten att öka antalet arbetstillfällen och på det viset minska fattigdomen, berättade statsminister Sipilä.

I sitt anförande påminde statsminister Sipilä också att det internationella samfundet nu verkligen måste agera för att målen i Parisavtalet ska kunna nås.

Finland följer den tidtabell som ställts upp för de nationella klimatmålen. Vårt ambitiösa övergripande mål är att helt frångå stenkol i energiproduktionen före 2030 och bli ett kolneutralt samhälle senast 2045, sade statsminister Sipilä.

Finlands erfarenhet visar att en hållbar utveckling och bekämpningen av klimatförändringen går hand i hand. Vår omställning till en allt grönare ekonomi har redan resulterat i ett flertal fördelar för miljön, samhället och ekonomin, tillade statsministern.

Mötet lyfte fram nya initiativ

De löften om utsläppsminskningar som världens länder hittills har gett täcker endast en tredjedel av de åtgärder som Parisavtalet kräver. I dag presenterades 10 klimatinitiativ som länderna ska lockas med i. Ett av dem är alliansen Powering Past Coal, som uppmanar regeringar, företag och organisationer att snabbt överge den traditionella kolkraften. Finland var med och bildade alliansen under klimatmötet i Bonn i november.

I dag anslöt sig Finland till flera nya initiativ som gäller bl.a. minskning av utsläppen från trafik, i synnerhet sjöfart, och uppställande av ett långsiktigt mål när det gäller koldioxidneutralitet.

– Genom dessa åtaganden kompletteras de löften om utsläppsminskning som gavs med tanke på Parisavtalet. Jag är särskilt glad över initiativet för en minskning av utsläppen från sjöfart. Det är viktigt att också Internationella sjöfartsorganisationen IMO går in för en minskning av utsläppen, sade bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som också deltog i mötet i Paris.

– Initiativet för ett kolneutralt samhälle ger oss en fin chans att dela erfarenheter och god praxis med andra länder. I Finland kommer den klimatpolitiska planen på medellång sikt och klimatpanelens bakgrundsutredningar att staka ut vägen med sikte på år 2045. Avsikten är att börja bereda en långsiktig plan nästa år, tillade Tiilikainen.

Klimatarbetet i Arktiska rådet

Klimatarbetet utgör också en central del av programmet under Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet. Finland anser att arbetet för att minska utsläppen av sot är en av de viktigaste uppgifterna inom det arktiska samarbetet. Att minska utsläppen av sot är också ett sätt att bidra till målen i klimatavtalet från Paris.

Fotografier till mediernas förfogande: https://www.flickr.com/photos/157888632@N02/albums

Ytterligare information: Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Mer information om klimatmötet: http://www.climatefinanceday.com/one-planet-summit/

Mer information om klimatfonden Finland–IFC: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=367374

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=367374&nodeId=50210&contentlan=1&culture=fi-FI

Mer information om klimatavtalet från Paris: www.ym.fi/Pariisi2015