Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finanspolitiska ministerutskottet diskuterade investeringar i spårtrafik, läkarhelikopterverksamhet och fullmakter för exportfinansiering

Statsrådets kommunikationsavdelning 10.9.2019 10.57 | Publicerad på svenska 10.9.2019 kl. 16.01
Pressmeddelande 445

På sitt möte den 10 september förordade finanspolitiska ministerutskottet förslaget om att kommunikationsministeriet inleder förhandlingar om att bilda projektbolaget Entimmeståget till Åbo och projektbolaget Finlandsbanan.

Förhandlingarna om investeringar i spårtrafikbolagen förs med kommuner och andra offentligt ägda sammanslutningar. Finansministeriet är med i förhandlingsgrupperna.

Projektbolagens ansvarsområde och uppgifter omfattar planeringen av projekten och finansieringen av den fram tills projekten är klara för byggstart. Att delta i planeringsfasen och medfinansiera planeringen binder inte parterna till att ta del av byggfasen av projekten eller av finansieringen av byggandet.

Vid förhandlingarna behandlas utgångspunkterna för planeringen av spårtrafikprojekten. Till dem hör bland annat de av parterna prioriterade alternativen för spårsträckningen och den eftersträvade servicenivån. Vidare ska parterna behandla frågor som gäller att styra de fördelar för markanvändningen och fastighetsutvecklingen som följer av projektet samt de övriga fördelarna eller intäkterna för att genomföra projektet.

Kommunikationsministeriet har inlett en utredning och jämförande studie om sträckningen av en snabbförbindelse österut från Helsingfors. Denna förbindelse främjas i samarbete med regionens aktörer. Beslut i frågan kan tas efter att utredningarna är klara, det vill säga våren 2020, om allt går enligt planerna.

Staten ska inleda förhandlingar för att överföra FinnHEMS Oy:s aktier till staten

Enligt finanspolitiska ministerutskottet ska staten inleda förhandlingar med fem sjukvårdsdistrikt som har ett universitetssjukhus om att överföra FinnHEMS Oy:s aktier till staten. Målet är att FinnHEMS Oy i egenskap av ett statsbolag ska svara för att tillhandahålla flygtjänster inom akutsjukvård i åtta baser senast vid ingången av 2022.

I dag är den egentliga flygverksamheten, som sköts av två bolag, konkurrensutsatt. De gällande avtalen om flygtjänster löper fram till utgången av 2021. Målet är att FinnHEMS i framtiden ordnar flygverksamheten på egen hand, skaffar egna helikoptrar och anställer flygpersonal.

FinnHEMS är den landsomfattande administrativa enheten för läkarhelikopterverksamhet. Bolaget ägs med lika stora andelar av de fem universitetssjukvårdsdistrikten i Finland. Trots att administrationen av läkarhelikopterverksamheten övergår till staten, ska sjukvårdsdistrikten också i fortsättningen axla ansvaret för den egentliga akutsjukvården.

Större fullmakter för exportfinansiering för att främja export och ekonomisk tillväxt

Finanspolitiska ministerutskottet behandlade också förslaget om att öka fullmakterna för exportfinansiering. Enligt ministerutskottet ska beloppet för att bevilja exportgarantier höjas från 27 miljarder euro till 38 miljarder euro, beloppet för att bevilja exportkrediter från 22 miljarder euro till 33 miljarder euro samt fullmakten att ingå ränteutjämningsavtal från 22 miljarder euro till 33 miljarder euro.

Det högsta beloppet för statsborgen när det gäller Finnveras medelanskaffning ska samtidigt höjas från 15 miljarder euro till 20 miljarder euro. Avsikten är att regeringens proposition som handlar om ökade fullmakter för exportfinansiering överlämnas till riksdagen i början av höstsessionen och att lagen sätts i kraft före årsskiftet.

Mer information:
Spårtrafikprojekten: Sanna Marin, kommunikationsminister, via Pirita Ruokonen, specialmedarbetare, tfn 050 911 3099, Mikko Koskinen, statssekreterare, tfn 050 304 2007
Läkarhelikopterverksamheten: Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 341, Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338
Fullmakterna för exportfinansiering: Kari Jääskeläinen, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0440 581 030 Tiina Ingman, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3656

Tillbaka till toppen