Hoppa till innehåll

Befogenheter enligt beredskapslagen ska inte längre utövas – undantagsförhållandena upphör tisdagen den 16 juni

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.6.2020 14.12 | Publicerad på svenska 15.6.2020 kl. 15.51
Pressmeddelande 421/2020
justitieminister Anna-Maja Henriksson och statsminister Sanna Marin

Regeringen har på basis av översikten över coronaläget måndagen den 15 juni bedömt att coronavirusepidemin kan hanteras med myndigheternas normala befogenheter. Statsrådet utfärdade i dag vid sitt allmänna sammanträde förordningar genom vilka förordningarna om utövning av befogenheter enligt beredskapslagen upphävs, och konstaterade att det i landet inte längre råder sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskapslagen. Förordningarna om upphävande träder i kraft och undantagsförhållandena upphör i morgon, tisdagen den 16 juni.

Internationellt sett har Finland lyckats väl med att bekämpa covid-19-epidemin. Antalet bekräftade sjukdomsfall och dödsfall har i förhållande till befolkningsmängden varit lägre än i många jämförelseländer. De restriktioner som införts och de rekommendationer som getts har effektivt förhindrat spridningen av epidemin och skyddat riskgrupperna.

Det faktum att undantagsförhållandena är över betyder inte att situationen och risken för en ny upptrappning av epidemin skulle vara det. Regeringens beslut har den betydelse att befogenheter enligt beredskapslagen inte längre utövas.

Regeringen konstaterade att den epidemiologiska situationen och i synnerhet social- och hälsovårdens tillräcklighet och intensivvårdens kapacitet samt skyddet av befolkningen inte längre kräver åtgärder som vidtas med stöd av befogenheter enligt beredskapslagen.

Också republikens president och statsministern har i samverkan diskuterat upphörandet av tillämpningen av beredskapslagen.

I enlighet med regeringens hybridstrategi utövas fortfarande befogenheter enligt andra lagar, särskilt lagen om smittsamma sjukdomar men också till exempel gränsbevakningslagen, och andra befogenheter enligt den lagstiftning som tillämpas under normala förhållanden. Dessutom hanteras situationen genom myndigheters föreskrifter, anvisningar och rekommendationer.

Enligt regeringens tidigare riktlinjer ska de behov av ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar och de eventuella behov av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen som hänför sig till tillämpningen av beredskapslagen beredas så att förslagen kan föreläggas regeringen för beslut i augusti.

Dessutom har regeringen redan tidigare beslutat att överlämna propositioner om överföring och precisering av befogenheter enligt beredskapslagen i den lagstiftning som under normala förhållanden tillämpas på läkemedelsförsörjning samt undervisning och utbildning.

Om situationen på grund av en ny upptrappning av epidemin eller av någon annan orsak nödvändigtvis kräver det och om de strikta förutsättningarna uppfylls, är det möjligt att på nytt ta i bruk befogenheter enligt beredskapslagen.

De förordningar som varit i kraft med stöd av beredskapslagen upphävdes

Statsrådet utfärdade i dag den 15 juni en förordning om upphävande av förordningen om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen samt av de förordningar om tillämpning av befogenheterna som avses i förordningen. Dessutom upphävde statsrådet förordningen om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen. Förordningarna var avsedda att gälla till och med den 30 juni 2020, men nu upphävs de den 16 juni 2020.

I 86 § i beredskapslagen föreskrivs det om social- och hälsovårdsenheternas verksamhet, i 87 § om annan styrning av hälsovården (t.ex. ändring av en läkemedelsfabriks, en läkemedelspartiaffärs eller apoteksrörelsens verksamhet) och i 88 § om social- och hälsovårdstjänster samt hälsoskydd (kommunernas rätt att avstå från vissa skyldigheter). I 93 § föreskrivs det om avvikelser från anställningsvillkor (vilotider, övertidsarbete och semestrar) och i 94 § om begränsning av uppsägningsrätten.

Dessutom har social- och hälsovårdsministeriet meddelat beslut med stöd av beredskapslagen. I och med att förordningarna upphävs upphör också de beslut som meddelats med stöd av dem att gälla.

Undantagsförhållanden rådde i tre månader

Efter att republikens president och statsrådet förberedelsevis hade behandlat undantagsförhållandena och grunderna för dem, konstaterade statsrådets allmänna sammanträde den 16 mars 2020 att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirussituationen. 

De befogenheter enligt beredskapslagen som tagits i bruk i samband med covid-19-pandemin har baserat sig på en bedömning att befogenheterna är nödvändiga för att skydda befolkningen mot följderna av pandemin och för att trygga tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna under undantagsförhållanden. Målsättningen har varit att särskilt säkerställa att social- och hälsovården och kapaciteten inom intensivvården är tillräckliga i en krissituation.

Coronaviruspandemin har till stor del hanterats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, genom statsrådets restriktioner av rekommendationskaraktär och genom ändring av ett stort antal lagar, förordningar och beslut. Det har dock varit nödvändigt att också tillgripa befogenheter enligt beredskapslagen.

Före den 5 juni hade regeringen utfärdat 14 förordningar om ibruktagning och fortsatt utövning av befogenheter enligt beredskapslagen. Befogenheterna enligt beredskapslagen gällde småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och fritt bildningsarbete, förvaltningsområdet social- och hälsovård, arbetslivet samt begränsning av rörelsefriheten mellan Nyland och övriga Finland.

Under undantagsförhållandena stiftades också en lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (153/2020), genom vilken restauranger och andra förplägnadsrörelser med vissa undantag stängdes för två månader från och med den 30 mars 2020. Regeringen lämnade en proposition med förslag till temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar till riksdagen i syfte att temporärt begränsa förplägnadsrörelsers verksamhet fram till den 31 oktober 2020. Denna lagstiftning är fortfarande i kraft trots att undantagsförhållandena upphör.

Statsrådet har också med stöd av gränsbevakningslagen från och med den 17 mars 2020 med ungefär en månads mellanrum fattat beslut om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna och samtidigt också beslut om begränsning av trafiken över de yttre gränserna med anledning av det allvarliga hot mot Finlands inre säkerhet som orsakades av epidemin av den smittsamma sjukdomen covid-19. Statsrådets senaste beslut av den 12 juni 2020 gäller till och med den 14 juli 2020.

Olika rekommendationer och anvisningar har meddelats bland annat i fråga om äldre personer och andra riskgrupper, begränsningar av sammankomster, offentliga tillställningar, ungdoms- och klubblokaler, fritidsanläggningar, idrottstävlingar och idrottsserier, utlåning från bibliotek, offentliga lokaler, distansarbete, förplägnadsrörelsers verksamhet, pendeltrafik, besök på vårdinrättningar och sjukhus samt fritidsresor i Finland och utomlands.
 

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Sanna Helopuro, lagstiftningsråd, tfn 0295 160 170, statsrådets kansli