Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utvärderingen av reformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering är klar

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.12.2018 10.45 | Publicerad på svenska 21.12.2018 kl. 11.22
Pressmeddelande 632/2018

Inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017 har det gjorts en utvärdering av totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering. Statsrådet fattade ett principbeslut om reformen 2013. Enligt utvärderingsrapporten, som publicerades den 21 december, finns det inget behov av ytterligare omfattande strukturella reformer inom forskningsfältet. Rekommendationerna i rapporten har lagts fram till stöd för vidareutveckling av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen.

Målet för reformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering var att forskningen ska utgöra en allt bättre strategisk resurs för beslutsfattandet och utvecklingen av samhället. Avsikten var att utveckla forskningsinstitutsfältet så att det bättre tjänar samhällets behov och svarar mot förändringarna i den internationella omvärlden.

Åtgärderna i reformen syftade till sammanslagning och bolagisering av forskningsinstituten, fördjupat samarbete mellan forskningsinstituten och högskolorna, utveckling av funktionerna samt nya finansieringsformer för forskning som stöder beslutsfattandet, det vill säga finansiering för strategisk forskning och statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. 

Nya finansieringsformer har främjat samarbetet mellan forskarsamhället och den offentliga förvaltningen

Reformen nådde sitt mål i fråga om forskningsfinansiering som bidrar till relevant och tvärvetenskaplig forskning som utgår från efterfrågan. Enligt utvärderingen har de nya finansieringsformerna för forskning som stöder beslutsfattandet, det vill säga statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet och finansieringen för strategisk forskning, satsat på tvärvetenskapliga helheter och teman av samhällelig betydelse. Samarbetet mellan forskarsamhället, den offentliga förvaltningen, näringslivet och det civila samhället har blivit mångsidigare. Ministerierna har blivit bättre på att identifiera gemensamma informationsbehov, men utnyttjandet av informationen i det politiska beslutsfattandet har inte utvecklats i samma takt. 

Enligt utvärderingen har det förekommit brister i styrningen och uppföljningen av reformen, eftersom ingen aktör hade en strategisk helhetsbild eller ansvaret för att leda reformen. Fokus riktades mot forskningsinstitutens institutionella strukturer, men de strategiska val som styr verksamheten levde sitt eget liv.

Enligt utvärderingen har forskningsinstitutens mångsidiga roll som kombinerar myndighetsverksamhet och forskning inte beaktats i tillräcklig grad i reformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering. Det finns luckor i informationslagren och kompetensen i samhället till följd av bortval av forskning. Det har blivit svårare för forskningsinstituten att sköta sina myndighetsuppgifter i och med att forskningsarbetet har blivit mer splittrat och långsiktigheten i arbetet har försvagats. I utvärderingsrapporten rekommenderas mer systematiska processer och mer omfattande uppföljningsdata för att främja informationsledningen.

I utvärderingsprojektet utreddes hur reformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering har genomförts och hur reformen har främjat forskningens roll som en strategisk resurs för beslutsfattandet och utvecklingen av samhället. Utvärderingen gjordes utifrån en dokumentanalys, enkätundersökningar, intervjuer och analyser av kvalitativt och kvantitativt material som producerats inom ramen för annat sakkunnigarbete. Utvärderingen gjordes i samarbete mellan Ramboll Management Consulting Oy, Gaia Consulting Oy, Lapplands universitet, MDI Oy och WitMill Oy. Professor Peter Maassen och Dr. Paul Cunningham deltog i utvärderingen i egenskap av internationella experter.

Rapporten (på finska)

Resultaten av utvärderingen diskuterades vid ett seminarium den 5 december (videoinspelningar)

Ytterligare information: Katri Haila, Ramboll Management Consulting Oy (fram till den 26 december 2018), [email protected], tfn 050 564 9741, Timo Aarrevaara, professor, Lapplands universitet, [email protected], tfn 040 484 4267, och Risto Alatarvas, ordförande för styrgruppen, statsrådets kansli, [email protected], tfn 0295 160 024