Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ändringar i kommunernas utdelning av samfundsskatten

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2020 14.10
Pressmeddelande

Lagen om skatteredovisning föreslås bli ändrad så att kommunernas permanenta andel av samfundsskatteintäkterna höjs med 2 procentenheter från 31,30 procent till 33,30 procent och statens utdelning sänks på motsvarande sätt från 68,70 procent till 66,70 procent. Avsikten med höjningen är att permanent kompensera kommunerna för de minskade avgiftsintäkterna till följd av sänkta avgifter för småbarnspedagogik.

Dessutom höjs kommunernas andel med 10 procentenheter för skatteåret 2021. Denna höjning ingår i en rad åtgärder som vidtas för att stödja kommunerna i samband med coronavirusepidemin och som syftar till att säkerställa förutsättningarna för att ordna basservice och underlätta de ekonomiska svårigheter som kommunerna står inför på grund av undantagssituationen.

Dessutom ersätts kommunerna för de ändringar i intäkterna från samfundsskatten för skatteåren 2021–2025 som beror på ändringar i beskattningsgrunderna för näringsbeskattningen. Statens utdelning sänks i motsvarande grad.

Motsvarande ändringar görs också i inkomstskattelagen.

Höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter ökar kommunernas intäkter av samfundsskatten för skatteåret 2021 med ca 557 miljoner euro och höjningen med 2 procentenheter med ca 111 miljoner euro. Statens skatteintäkter minskar i motsvarande utsträckning. Den faktiska effekten framgår i slutet av oktober 2022, när beskattningen för skatteåret 2021 blir klar.

Den ändrade utdelningen inverkar på kassaflödet under flera år, eftersom all samfundsskatt för ett visst skatteår inte inflyter under samma kalenderår. De föreslagna ändringarna beräknas öka kommunernas redovisningar av samfundsskatt med cirka 600 miljoner euro 2021 och minska statens redovisningar med motsvarande belopp.

De konsekvenser den föreslagna ändringen har i fråga om inkomsterna i enskilda kommuner varierar beroende på hur stor andel av kommunens skatteinkomster som utgörs av samfundsskatt. 

Regeringen lämnade torsdagen den 29 oktober en proposition med förslag till lag om skatteredovisning och inkomstskattelag.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Propositionen publiceras på beslutsportalen

Ytterligare information:

Merja Taipalus, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5530 052, [email protected] 

Jussi Laitila, specialsakkunnig, tfn 0295530604, [email protected]

 
Tillbaka till toppen