Hoppa till innehåll

Regeringens proposition
Ändringar i mervärdesbeskattningen av små företag

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2024 11.53
Pressmeddelande

Genom regeringspropositionen sätts den särskilda ordning för små företag som avses i direktivet om EU:s mervärdesskattesystem i kraft. Målet är att minska den administrativa bördan genom att förenkla och harmonisera skattesystemet, att skapa lika villkor för små företag inom EU och att främja utvecklingen av den internationella handeln.

Den nuvarande lättnaden i anslutning till den nedre gränsen för skattskyldighet slopas. Fastställandet av den nedre gränsen för skattskyldighet harmoniseras i enlighet med EU:s rättsakter.

Som villkor för skattefrihet beaktas näringsidkarens omsättning under en längre period än tidigare, inklusive omsättningen under det innevarande och det föregående kalenderåret.
Registreringsskyldigheten ändras. Skyldigheten att registrera sig som skattskyldig retroaktivt för tiden innan den nedre gränsen överskrids slopas. Skattskyldigheten inträder först när den nedre gränsen överskrids.

Skattefriheten för verksamhet i liten skala utvidgas till att gälla sådana utländska näringsidkare som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i en annan medlemsstat, men som inte har något fast driftställe i Finland. En förutsättning för skattefrihet är att näringsidkarens årsomsättning i EU är högst 100 000 euro.

Näringsidkaren ska registrera sig i den särskilda ordningen för gränsöverskridande skattefrihet endast i en EU-medlemsstat, dvs. i etableringsstaten. Näringsidkare med hemort i Finland kan tillämpa motsvarande skattefrihet i andra EU-medlemsstater genom att registrera sig i den särskilda ordningen i Finland.

Förslagen hänför sig till budgeten för 2025 och avses träda i kraft den 1 januari 2025.

Mer information:
Marja Niiranen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530238, marja.niiranen(at)gov.fi