Hoppa till innehåll

Beslut om statsandelar för kommunal basservice och om välfärdsområdenas finansiering för 2024 ändras med anledning av begäranden om omprövning

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2024 15.44 | Publicerad på svenska 15.4.2024 kl. 17.41
Pressmeddelande

Tidsfristen för begäran om omprövning av beslut om statsandelar och finansiering för kommunerna och välfärdsområdena 2024 har löpt ut. Avsikten är att ännu en gång uppdatera överföringskalkylen för finansieringen med anledning av omprövningsbegärandena. Därmed ändras också utbetalningsbesluten 2024 för alla kommuner och välfärdsområden. Enligt en preliminär uppskattning är effekterna i euro rätt små på riksnivå.

Inkomna omprövningsbegäranden

Det kom in sammanlagt 27 begäranden om omprövning. Ett av dem har framställts av ett välfärdsområde och 26 av kommuner. Största delen gäller de rättelser som gjordes i slutet av 2023 i de kostnader som överförts från kommunerna till välfärdsområdena. Rättelserna har beaktats i överföringskalkylen.

De kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena fastställs på basis av de bokslutsuppgifter som kommunerna rapporterat för 2021 och 2022. I överföringskalkylen rättas på basis av ändringen av lagen om välfärdsområdenas finansiering och de förordningar av statsrådet som utfärdades sommaren 2023 de bokslutsposter av engångsnatur eller retroaktiva bokslutsposter som hänför sig till kommunernas kostnader. Dessa anses i betydande grad snedvrida överföringskalkylen för finansieringen och därigenom finansieringen för en enskild kommun eller ett enskilt välfärdsområde. De uppgifter som fastställs i statsrådets förordning rättas så att de kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena motsvarar kostnaderna för att ordna tjänster under ett år.

I synnerhet medlemskommunerna i samkommunerna för social- och hälsovård i Päijänne-Tavastland och i Norra Karelen har begärt rättelse av de kostnader för löneharmonisering i samkommunen som beaktats i kalkylen.

Omprövningsbegärandena har också gällt andra fel i kostnaderna än de som nämns ovan. Dessutom har finansministeriet tagit emot två andra yrkanden på rättelse av uppgifterna.

Målet är att behandla omprövningsbegärandena under våren

Finansministeriet uppdaterar överföringskalkylen för finansieringen utifrån omprövningsbegärandena och de uppgifter som måste rättas, och ändrar utbetalningsbesluten 2024 för alla kommuner och välfärdsområden till denna del. Med stöd av 47 § i lagen om statsandel för kommunal basservice och 26 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering rättas uppgifterna också till den del de påverkar finansieringen av andra kommuner och välfärdsområden.
 
Avsikten är att höra sådana andra kommuner och välfärdsområden för vilka rättelse av felaktiga uppgifter har andra än indirekta negativa konsekvenser (dvs. konsekvenser utöver kalkylen på riksnivå) eller som annars behöver höras för att utreda ärendet. De slutliga effekterna i euro för varje kommun och välfärdsområde klarnar först i den överföringskalkyl där alla rättelser har beaktats. Ministeriet informerar senare när kalkylen publiceras.

Rättelserna bedöms inte vara särskilt omfattande på riksnivå. Eftersom omprövningsbegärandena och rättelserna av kostnadsuppgifterna påverkar hur kommunernas statsandelar och välfärdsområdenas finansiering bildas och det totala beloppet av dessa, kommer de att beaktas i nästa tilläggsbudgetproposition.

Mer information:
Roosa Valkama, finansexpert, tfn 02955 30560, roosa.valkama(at)gov.fi
(välfärdsområdenas finansiering)
Lauri Piirainen, finansexpert, tfn 02955 30521, lauri.piirainen(at)gov.fi
(statsandelen för kommunal basservice)
Minnamaria Korhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30586, minnamaria.korhonen(at)gov.fi (rättelser av överföringskalkylens uppgifter)
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
(lagstiftning)

Tidigare pressmeddelanden:

Finansieringskalkylerna har uppdaterats med de slutliga kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena samt de prisindex för 2024 som ligger till grund för finansieringskalkylerna (10.10.2023)

Kommunernas och välfärdsområdenas finansieringskalkyler har uppdaterats med bokslutsuppgifterna för 2022 (31.8.2023)

Remiss: Ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering (25.8.2023)

Uppgifter som snedvrider överföringskalkylerna för finansieringen av social- och hälsovårdsreformen ska justeras (29.6.2023)