Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Budgetförslag för finansministeriets förvaltningsområde för 2020

Finansministeriet
16.8.2019 11.20
Pressmeddelande

Finansministeriet föreslår för sitt eget förvaltningsområde ett anslag på sammanlagt 18,8 miljarder euro, vilket är ca 1,3 miljarder euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019. Merparten av tillägget är avsett för att stödja kommunerna. Av förvaltningsområdets anslag utgör stöden till kommunerna 51 %, de statliga pensionerna och ersättningarna 28 %, EU-avgifterna 12 %, energiskattstöden 1,4 % och de avgifter som betalas till landskapet Åland 1,5 %. Av anslagen under huvudtiteln upptar ämbetsverkens omkostnader 6 %.

Beskattningen och Tullen

För Skatteförvaltningens och Tullens omkostnader föreslår FM ett anslag på sammanlagt 600 miljoner euro. I utgifterna ingår omkostnader för det nationella inkomstregistret till ett belopp av 13,7 miljoner euro. Dessutom föreslås ett förslagsanslag på 29 miljoner euro för återbetalning av skatter och för ränteutgifter som hänför sig till beskattningen.

Tjänster för statssamfundet

För tjänster för statssamfundet föreslår FM ett anslag på 50 miljoner euro. I anslaget ingår omkostnaderna för Statskontoret, Palkeet och Valtori. För Senatfastigheters investeringsfullmakt föreslås maximalt 350 miljoner euro, det vill säga 110 miljoner euro mer än föregående året, till totalrenoveringar och grundliga renoveringar och samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. Merparten av tjänsterna finansieras som avgiftsbelagd verksamhet enligt självkostnadsprincipen. Utöver detta producerar Statskontoret centraliserade tjänster för staten bland annat för medelsanskaffningen och centralbokföringen.

Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

För statistikväsendet, statens ekonomiska forskning och registerförvaltningen föreslår FM ett anslag på totalt 108 miljoner euro. I summan ingår 55 miljoner euro för omkostnaderna för den nya Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt 49 miljoner euro för Statistikcentralens omkostnader och 4 miljoner euro för omkostnaderna för Statens ekonomiska forskningscentral.

Statens regional- och lokalförvaltning

I och med att magistraterna och Befolkningsregistercentralen slås samman till att bilda Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, överförs magistraternas omkostnader under registerförvaltningen. Anslagen för regional- och lokalförvaltningen består nästan helt av Regionförvaltningsverkens omkostnader, vilka uppgår till 57 miljoner euro.

Statens pensionsutgifter och ersättningar

För pensioner som betalas av staten föreslås anslag på 5,2 miljarder euro, vilket är 110 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019. Ökningen beror i huvudsak på att pensionsvolymen har ökat och på indexjusteringar av pensionerna.

Enligt prognoserna för ersättningsutgifter uppskattas olycksfallsersättningarna minska med 5 miljoner euro.

Stöd till kommunerna

För statsandelen för kommunal basservice föreslår FM 7,3 miljarder euro, vilket är ca 1,163 miljarder euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2019.

Minskningen i statsandelen beror på att 1 967 miljoner euro som influtit under momentet för statsandelen för kommunal basservice som kompensation för skatteinkomstförluster överförs under ett eget moment. Om överföringen av kompensationen inte beaktas, ökar statsandelen för basservice 2020 med drygt 800 miljoner euro jämfört med 2019. Ökningen beror bland annat på kompensationen på 237 miljoner euro för den nedskärning av statsandelen som hänför sig till konkurrenskraftsavtalet, justeringen av kostnadsfördelningen, vilket ökar statsandelen med 102 miljoner euro och den lagstadgade indexhöjningen på 187 miljoner euro. Kommunernas utgifter minskar bl.a. på grund av effektiviseringen av ordnandet av regional specialiserad sjukvård och den besparing som uppstår vid utvecklandet av familje- och närståendevården. Ett tillägg riktas för sin del till tidigareläggningen av undervisningen i A1-språket och utvidgandet av barnskyddets eftervård. I enlighet med regeringsprogrammet ska den subjektiva rätten till småbarnspedagogik utvidgas och gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken minskas. Därtill ska Vasa centralsjukhus ändras till ett sjukhus med omfattande jour dygnet runt samt familjernas och livssituationernas mångfald stödjas.

Kommunerna kompenseras för minskade skatteinkomster 2020 genom ett statsunderstöd på 312 miljoner euro.

Avgifter till Europeiska unionen

Till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen föreslås ett anslag på 2,2 miljarder euro, vilket är 137 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019. De traditionella egna medel som Finland samlar in för EU:s räkning, dvs. tullar och produktionsavgifter för socker, ingår inte i statsbudgeten.

Ytterligare information:

Jan Holmberg, ekonomichef, tfn 02955 30156, [email protected]

Tillbaka till toppen