Hoppa till innehåll

Finland åter nära toppen i EU:s digitala jämförelse

arbets- och näringsministerietfinansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2021 16.00
Pressmeddelande
EU:n lippu.

Finland placerade sig på andra plats i EU:s digitaliseringsjämförelse. Europeiska kommissionens årliga index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) beskriver varje EU-lands digitala handlingsförmåga och utveckling. Finland har redan under flera år placerat sig högt upp på listan och under de två föregående åren har Finland toppat jämförelsen.

Det maximala poängtalet i DESI-jämförelsen är 100. Finlands poängtal är 67,1 i år. Finlands poängtal är betydligt större än EU-ländernas medeltal, vilket är 50,7. Danmark toppade jämförelsen i år. Följande platser i digitaliseringsjämförelsen togs av Sverige, Nederländerna, Irland, Malta och Estland.

Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen anser att Finlands kontinuerliga framgång i jämförelsen är ett tecken på lyckade förvaltningsöverskridande digitaliseringssatsningar samt på viljan att skapa en hållbar och jämlik framtid med hjälp av teknik och information. Det återstår dock mycket att göra. 

”Resultatet bekräftar för egen del att Finland hör de mest framstående länderna i Europa när det gäller digitalisering. För att denna ställning ska bevaras måste vi fortfarande arbeta målmedvetet, och det är särskilt viktigt att se till att utvecklingen gagnar finländarna på bred front och inte marginaliserar någon. Inrättandet av en egen ministergrupp för digitaliseringsfrågor och statsrådets nya digitaliseringsbyrå är goda exempel på åtgärder som stärker statsförvaltningens förmåga att stödja digitaliseringsutvecklingen inom olika samhällssektorer”, säger kommunminister Sirpa Paatero, som ansvarar för digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen.  

”Det var hög tid att effektivisera ledningen av digitaliseringen och att omedelbart börja utarbeta en digital kompass för Finland. Finlands referensländer satsar allt mer på dataekonomi. Vi vill vara föregångare inom teknik, applikationsutveckling och digitala tjänster”, säger kommunikationsminister Timo Harakka, som är den nya ministergruppens första ordförande i digitaliseringsfrågor.

DESI-indexet följer EU-ländernas framsteg i utnyttjande av digitalisering inom fyra delområden: anslutbarhet, humankapital (bl.a. digital kompetens), hur företag använder sig av digital teknik och digitala offentliga tjänster. Finlands placering varierar inom olika delområden, men totalt sett kommer Finland på andra plats i jämförelsen.

Finland gjorde framsteg inom alla delområden i jämförelsen

Enligt landrapporten utmärker sig Finland särskilt i kategorierna humankapital, företagens användning av digital teknik och digitala offentliga tjänster. Skillnaderna är små mellan toppländerna i jämförelsen. Jämfört med tidigare år har Finland gjort framsteg inom samtliga delområden i jämförelsen. 

Finlands placering i jämförelsen sjönk på grund av nätförbindelserna och i synnerhet på grund av de fasta nätens utbredning. Landrapporten identifierade mobila nät som en styrka, men de fasta näten i glesbygden konstaterades vara en speciell utmaning. Dessutom lyfte rapporten fram bland annat att små och medelstora företag i Finland utnyttjar e-handel i mindre utsträckning än i många andra länder. 

Resultaten kommer att analyseras noggrant och beaktas i Finlands digitala kompass, om vilken ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen fattade beslut om vid sitt första möte. 

Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen har till uppgift att styra utvecklingen av digitaliseringen, informations- och teknologipolitiken och dataekonomin, samt att samordna åtgärder och lägesbilden i anslutning till dessa.

Kommunminister Sirpa Paatero är ministerarbetsgruppens ordförande i ärenden som gäller den offentliga förvaltningen. Ordförande i övriga ärenden är kommunikationsminister Timo Harakka till utgången av mars 2022 och näringsminister Mika Lintilä till utgången av september 2022. Därefter är minister Paatero ordförande i alla ärenden för resten av mandatperioden.

Mer information:

Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet, 0295 530 149
Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 0295 530 117
Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 0400 969 293
Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 142