Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Asiakkaan tiedonsaanti rahoitustuotteiden vastuullisuudesta ja kestävyydestä paranee

Valtiovarainministeriö 29.9.2020 12.05
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa kestävän rahoituksen EU-asetusten kansallisesta toimeen-panosta.

Hallituksen esityksellä toimeenpantaisiin kansallisesti kolme EU:n kestävän rahoituksen asetusta: tiedonantovelvoiteasetus, taksonomia-asetus ja vähähiiliset viitearvot -muutosasetus.
EU-asetuksilla ja hallituksen esityksen ehdotuksilla tuettaisiin kestävän rahoituksen valtavirtaistumista rahoitusmarkkinoilla sekä turvattaisiin markkinoilla vallitsevaa luottamusta.

Rahoitustuotteiden kestävyydestä on mahdollista saada entistä paremmin tietoa maaliskuusta 2021 alkaen. EU:n tiedonantovelvoiteasetus määrittää, millaisista kestävyysasioista asiakkaalle on jatkossa kerrottava.

Asetusta aletaan soveltaa 10.3.2021, jonka jälkeen sijoituspalvelun tarjoajan on annettava asiak-kaalle tietoa kestävyyteen liittyvistä sijoituspolitiikoista, kestävyysriskeistä ja haitallisista kestävyysvaikutuksista. Lisäksi EU:n taksonomia-asetus tulee selkeyttämään ympäristö- ja ilmastosijoitusten markkinaa myös asiakkaan näkökulmasta.

Tiedonantovelvoiteasetus velvoittaa jatkossa, että palveluntarjoajien on otettava kantaa kestävyysnäkökulmiin tai vähintäänkin kerrottava asiakkaalle, jos niitä ei huomioida.

Valtiovarainministeriö ehdottaa, että rahoitustuotteiden kestävyyteen liittyviä tiedonantovelvoitteita valvoo Finanssivalvonta. EU-asetukset sisältävät valvonta- ja seuraamusvelvoitteita, jotka jäsenvaltioiden on kansallisesti toimeenpantava.

EU-asetukset ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, minkä takia niiden tiedonantovelvoitteita ei ole tarvetta viedä kansalliseen lakiin. Lainsäädännön selkeyttämiseksi on kuitenkin tarve luoda informatiivisia viittauksia tiettyihin finanssimarkkinalakeihin.

Valtiovarainministeriö lähetti hallituksen esityksen ehdotukset lausuntokierrokselle 29.9.2020. Lausunnot annetaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 11.11.2020. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden lopulla, ja muutokset voisivat tulla voimaan maaliskuussa 2021.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Milla Kouri, puh. 029 5530 056, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Talouspolitiikka
Tillbaka till toppen