Hoppa till innehåll

Bedömningspromemoria
Kunder möter problem med banktjänsterna – lagstiftningsändringar kunde hjälpa

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2024 8.30
Pressmeddelande

Privatpersoner har i genomsnitt rimliga möjligheter och förmåga att använda grundläggande banktjänster, men problem uppstår i synnerhet hos grupper med särskilda behov. Företag och föreningar har i viss mån rentav betydande svårigheter att få banktjänster, framgår av finansministeriets bedömningspromemoria.

Finansministeriet har utrett om medborgare, företag och organisationer har tillräckligt god tillgång till banktjänster. Ministeriet samlade in information under en remissomgång, vid diskussionsmöten och genom en dinasikt.fi-enkät. Enkäten fick 2 798 svar. Dessutom utnyttjade ministeriet tidigare utredningar. 

Problem för grupper med särskilda behov, företag och föreningar

Finansministeriet bedömer att privatpersoner i genomsnitt har rimliga möjligheter och förmågor att använda grundläggande banktjänster. De har en lagstadgad rätt till grundläggande banktjänster, såsom till exempel konto, betalkort, kontantuttag, gireringar och bankkoder. De största problemen berör oftast grupper med särskilda behov.

Företagen har däremot betydande problem med tillgången till banktjänster, även om utbudet av tjänster i huvudsak är måttligt. Företagen rapporterar i ganska stor utsträckning om problem i anslutning till öppnande och avslutande av konton samt begränsning av tjänster. Svårigheterna verkar drabba framför allt mikroföretag och småföretag, speciellt sådana med invandrarbakgrund.

Föreningar stöter ibland också på betydande problem när det gäller tillgången till och användbarheten av grundläggande banktjänster. Problemen berör en betydande del av föreningarna.

Samtliga kundgrupper har enligt bedömningspromemorian svårt att få personlig kundservice. Problemet gäller alla servicekanaler, även e-tjänster och telefontjänster.

Många kunder upplever att kontanter inte accepteras som betalningsmedel i tillräckligt stor utsträckning. Tillgången på kontanter är också otillräcklig. Missnöjet är störst bland privatpersoner.

Servicen kan påverkas på olika sätt


Det är enligt finansministeriets bedömning möjligt att reagera på problemen med grundläggande banktjänster bland annat genom följande åtgärder:

  • Det är motiverat att överväga en utvidgning av rätten till grundläggande banktjänster till att gälla företag, sammanslutningar och näringsidkare. 
  • Det är motiverat att utveckla regleringen och verksamhetssätten för att främja kundservicens tillgänglighet. Bankerna borde bland annat svara på kundernas samtal och meddelanden inom en rimlig tid. Detsamma gäller utredning av problemsituationer.
  • Bankernas skyldigheter och förfaranden borde preciseras så att de inte tolkas oöverstigligt strängt vid tillhandahållandet av viktiga tjänster. Till detta hör också att utveckla förfarandena för kundkontroll och identifiering samt för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. 

EU-lagstiftning om kontanters ställning på kommande

Ställningen för kontanter kan förväntas bli bättre tack vare EU-lagstiftningen. EU-kommissionen har föreslagit lagstiftning som innebär att kontanter ska godtas i stor utsträckning och att en tillräcklig tillgång till kontanter säkerställs.

Enligt bedömningspromemorian är det mest ändamålsenliga nu att påverka EU:s lagstiftningsförhandlingar så att de ger ett så bra resultat som möjligt för Finlands del när det gäller att trygga ställningen för kontanta medel.

Ministeriet bedömer behovet att ändra kreditinstitutslagstiftningen

Promemorian är en del av ett projekt där finansministeriet gör en mera omfattande bedömning av behoven att ändra kreditinstitutslagstiftningen. Ändringsbehoven hänför sig bl.a. till definitionen av god banksed och tillåten affärsverksamhet för kreditinstitut, definitionen av återbetalbara medel, styrelsens oavhängighet, bestämmelserna om sammanslutningar av inlåningsbanker och lagstiftningen om bankernas företagsformer.

Remissbehandling inleds

Finansministeriet ber intressentgrupperna lämna utlåtanden om bedömningspromemorian. Remisstiden inleds den 1 mars och avslutas den 12 april.

Efter remissbehandlingen drar näringsminister Wille Rydman upp riktlinjer för vilka åtgärder finansministeriet ska vidta.

Mer information:
Kari Kemppainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30254, kari.kemppainen(at)gov.fi
Risto Koponen, finansråd, tfn 02955 30355, risto.koponen(at)gov.fi
Antti Makkonen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30013, antti.makkonen(at)gov.fi