Hoppa till innehåll

På remiss
Tillsynen över Keva föreslås bli överförd till Finansinspektionen

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.2.2024 14.24
Pressmeddelande
Lausunnolla

Tillsynen över arbetspensionsanstalten Keva föreslås bli helt och hållet överförd från finansministeriet till Finansinspektionen. Samtidigt utvidgas Finansinspektionens tillsynsbefogenheter i fråga om Keva så att de motsvarar Finansinspektionens nya tillsynsuppgift.

Finansministeriet ber om utlåtanden om ett lagförslag genom vilket tillsynen över Kevas verksamhet i sin helhet överförs till Finansinspektionen. Keva är Finlands största pensionsförsäkringsgivare och ansvarar för kommunernas, välfärdsområdenas och statens samt den evangelisk-lutherska kyrkans, FPA:s och Finlands Banks pensionsärenden.

Finansministeriet svarar i dagsläget för den allmänna tillsynen över Kevas verksamhet och Finansinspektionen för tillsynen över Kevas finansierings- och placeringsverksamhet. I fortsättningen ska Kevas hela verksamhet stå under Finansinspektionens tillsyn på samma sätt som arbetspensionsbolagens verksamhet. Finansministeriet håller dock kvar vissa uppgifter i anslutning till Kevas verksamhet. Ministeriet ska bland annat fortfarande utnämna Kevas fullmäktigeledamöter och sköta samarbetet med Keva i anslutning till utbetalningen av pensioner till statens, kyrkans, FPA:s och Finlands Banks personal.

Lagen om Keva och lagen om Finansinspektionen föreslås bli ändrade så att Finansinspektionen ges de befogenheter att vidta åtgärder och utöva tillsyn som den behöver för den utvidgade tillsynsuppgiften. Den tillsynsavgift som tas ut hos Keva enligt lagen om Finansinspektionens tillsynsavgifter höjs så att den motsvarar Finansinspektionens utvidgade tillsynsuppgift.

Det föreslås också vissa mindre ändringar i lagen om Keva. De särskilda behörighetsvillkor och verksamhetsskyldigheter som ställs på Kevas styrelse och verkställande direktör ändras så att de i tillämpliga delar motsvarar de krav och skyldigheter som ställs på ledningen för arbetspensionsbolagen. Genom lagändringarna möjliggörs dessutom bland annat elektroniska sammanträden vid Kevas fullmäktiges och valutskottets sammanträden.

Utlåtanden kan lämnas in via tjänsten utlåtande.fi senast den 10 april 2024.

Överföringen av tillsynen över Keva och andra lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Utlåtandetjänsten
Projektportalen

Ytterligare information:
Ville Koponen, regeringsråd, tfn 0295 530 504, ville.koponen(a)gov.fi