Hoppa till innehåll

Ändringen av hälsoskyddslagen har stadfästs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 14.44
Pressmeddelande

Republikens president har stadfäst lagen om ändring av hälsoskyddslagen. Ändringen gäller avgifterna för den tillsyn som utförs med stöd av hälsoskyddslagen. Lagen träder i kraft den 1 januari 2022 samtidigt som livsmedelslagens bestämmelse om grundavgift för tillsyn börjar tillämpas.

I fortsättningen tas det av verksamhetsutövare ut en årlig grundavgift av skattenatur för tillsynen för de verksamhetsställen och verksamheter vars ibruktagande eller inledande verksamhetsutövaren är skyldig att anmäla eller som kräver godkännande.

Syftet med hälsoskyddslagen (763/1994) är att upprätthålla och främja befolkningens och individens hälsa. Syftet är också att förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet. Hälsoskyddsmyndigheten ska inom sitt område främja och övervaka hälsoskyddet så att en hälsosam livsmiljö tryggas för invånarna.

Tillsyn enligt hälsoskyddslagen utövas genom planmässig tillsyn som utförs av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och som baserar sig på misstanke om sanitär olägenhet. Hälsoskyddsmyndigheten övervakar genom planmässig förhandstillsyn de anmälningspliktiga objekt som anges i lagen.

Avgifter i anslutning till hälsoskyddstillsynen tas numera ut per prestation i kommunerna. En inspektör besöker objektet, varefter kommunen tar ut en avgift för inspektionen enligt en tax som den har godkänt.

I fortsättningen tas det ut en årlig avgift för tillsyn 

För den planmässiga tillsynen enligt hälsoskyddslagen tas det i fortsättningen utöver tillsynsavgifter enligt kommunens taxa ut en årlig grundavgift. Den fasta grundavgiften är 150 euro och den ska betalas en gång per år. 

Sådana små aktörer för vilka den årliga grundavgiften för tillsyn är oskälig i förhållande till det tillsyns- och styrningsbehov som uppstår i samband med verksamheten omfattas inte av betalningsskyldigheten.

Dessutom preciseras vilka verksamhetsutövare som är skyldiga att anmäla ibruktagande av verksamhetsställen och verksamheter. Lagens bestämmelse om ändringssökande uppdateras så att den motsvarar den nuvarande bestämmelsen om ändringssökande i den allmänna lagstiftningen.

Syftet med reformen av bestämmelserna om avgifter är att öka kommunernas resurser för den tillsyn som utförs med stöd av hälsoskyddslagen och att främja kommunernas handlingsfrihet när det gäller ordnandet av tjänster.

Grundavgiften täcker kostnaderna för den planmässiga tillsynen

Den årliga grundavgiften för tillsynen täcker kostnaderna för sådan planmässig tillsyn som det skulle vara svårt att fastställa en prestationsbaserad taxa för eller som prestationsbaserad avgift inte lämpar sig för.

Avgifterna för annan än planmässig tillsyn tas ut i enlighet med gällande lagstiftning. Avgifterna fastställs i kommunens taxa och avgifterna motsvarar högst kostnaderna för tillsynen.

Ytterligare information:

Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]